Vad innebär inflation?

Inflation är en ekonomisk term som beskriver en ekonomi där den allmänna prisnivån ökar, vilket gör att du för samma penningmängd får färre varor (och tjänster). Detta innebär i korta drag att pengarnas värde minskar och samma saker som du tidigare fått för en summa pengar i butiken kommer att bli dyrare.
Orsakerna till en ekonomisk inflation kan variera, men sett till penningmängden så påverkas denna främst av bankerna via kreditgivning. Centralbankerna har dock också möjlighet att påverka penningmängden när exempelvis privatpersoner sätter in pengar. Det finns ingen given penningmängd, men däremot olika nivådefinitioner. M0 är exempelvis allmänhetens innehav av pengar medan M1 omfattar andra värdesubstitut som inlåning.

Hur påverkar inflationer företag?

En inflation har en negativ spiral på företag då det ekonomiska värdet för varor och tjänster förändras. En prisökning av råvaror eller importhandel påverkar företag då det ger en dominoeffekt i hela handelskedjan. Företag tvingas då att höja sina priser och konsumtionen blir dyrare, vilket gör att företagets personal kommer kräva höjda löner.
Inflationsförväntningarna är en intressant aspekt eftersom företagens prissättning till stor del baseras på detta. Även lönerna inom ett företag kan bestämmas och fastställas utifrån de förväntningar som finns. Så kallade inflationsmål hjälper dock ekonomier att skapa en balans och stabilitet i lönebildningen eftersom företag då förlitar sig på att svenska Riksbanken strävar efter prisstabilitet.
  • Inflation innebär att prisnivån stiger och du får inte lika mycket för samma penningvärde.
  • De bakomliggande orsakerna varierar, men bankernas kreditgivning påverkar penningmängden, vilken inte kan mätas på annat sätt än i olika definitioner.
  • Företag påverkas av inflation eftersom en prisökning innebär ett högre pris i alla led.
  • Inflationsmål kan dock stabilisera pris och penningmängd.

Är det inflation vid enstaka prisökningar?

Svaret är nej och ett bra exempel är oljepriset som stiger när reserverna blir färre, men vi talar då inte om någon rådande inflation utan om så kallade relativprisförändringar. För att det ska råda inflation gäller det att hela den allmänna prisnivån i en ekonomi höjs.

Vilka är de vanligaste orsakerna till inflation?

De bakomliggande orsakerna till inflation varierar, men främst är det bankerna som påverkar penningvärdet/penningmängden. Ett bra exempel är om för stora mängder pengar produceras av en Centralbank, vilket minskar pengarnas värde. Efterfrågan är också en vanlig bakomliggande orsak där människor vill köpa mer än företagen har möjlighet att leverera.

Vad har KPI och inflation gemensamt?

Konsumentprisindex (KPI) används av Riksbanken för att se hur priserna i handeln utvecklas genom att mäta de faktiska priserna. Måttet kan variera, varför andra mått också används som komplement för att beräkna inflationen. Två gånger om året räknas KPI-värden fram för att ge en god bild av konsumtionsmönstren.

Vad är hyperinflation?

Hyperinflation innebär precis som ordet avslöjar något extremt och i detta fall en inflation på högsta nivå. Det finns ingen exakt definition av när detta sker, men en ekonomisk rumregel är att hyperinflation innebär minst 50 % inflation per månad. Situationen brukar ofta komma hand i hand med en total systemkollaps i ett land.

Vad är Sveriges inflationsmål?

Sveriges centralbank Riksbanken använder sig av så kallade inflationsmål för att skapa prisstabilitet samt goda förutsättningar för tillväxt. Det är ett slags riktmärke för ett lands ekonomiska inflationsförväntningar och i Sverige ligger inflationsmålet omkring 2 % per år. Inflationsmålet är mätt med KPIF där förändrade räntesatser inte tas med.