Inkomst är den summa du tjänar på olika typer av aktiviteter som du livnär dig på. Om den sammanlagda inkomsten inte når upp till existensminimum så har du enligt svensk lag rätt att ansöka om socialbidrag. Man kan tala om inkomster så länge man kan livnära sig på sammalunda. Det kan ske med hjälp av en anställning av någon form eller frilansuppdrag och eget företagande. Det kan även handla om investeringar eller inkomster man har från till exempel hyresintäkter från ett fastighetsägande. I dessa sammanhang talar man dock egentligen om intäkter och vinster istället för att kalla det inkomst. Inkomster handlar främst om pengar man tjänar genom att arbeta för andra eller på något sätt vara beroende av andra människor, företag och instanser för att uppbära någon form av inkomster.

Olika typer av inkomster och beräkningar

Egentligen skiljer man på inkomster och nettoinkomster som man uppbär till följd av ett anställningsförfarande. Inkomsten är det man tjänat före skatt och nettoinkomsten är vad som blir över efter att skatten är dragen. Inkomsten kan även vara passiv vilket innebär att man då tjänar pengar på till exempel investeringar man gjort och lever på vinsterna från dessa investeringar. Årsinkomsten är en redogörelse över den inkomst en person tjänat under ett år. Årsinkomsten varierar i regel från år till år och i normalfallet går löneutvecklingen i en positiv riktning så att årsinkomsten ökar.
Inkomst
Statistiska centralbyrån brukar göra beräkningar över svensk ekonomi och skiljer då mellan den sammanlagda förvärvsinkomsten och den disponibla inkomsten. Den sammanlagda inkomsten beräknas utifrån alla former av inkomster från arbete, företagande och bidrag före skatt. Alla former av bidragsformer räknas med. Sjukkassa,pension, a-kassa och liknande. Den disponibla inkomsten är summan av alla inkomster efter skatt. Hit räknas också alla former av skattefria transfereringar så som barnbidrag, bostadsbidrag och liknande och här räknas även inkomster från kapitalinkomster med i beräkningarna för den disponibla inkomsten.

Fler exempel på inkomster som begrepp

Inkomster kan även uppbäras från olika former av monopol och privilegier. Man kan även ha inkomster från talanger så som musikskapande och andra inkomster som genererar pengar för lång tid framöver som till exempel gäller för stora artister som Beatles och Elvis. I till exempel Elvis fall så är det hans barn som får inkomst från Elvis Presleys royalties. Detta begrepp uttalas även royalty och syftar just på de inkomster som man kan göra på ett konstnärligt verk eller ett musikstycke.

Även företagare har inkomster men här talar man ofta i termer av vinster, intäkter och dylikt. En enskild företagare rör sig troligtvis med termer som inkomster snarare än vinster beroende på vilken bransch företagandet bedrivs. Vid finansiell handel och handel med råvaror, valutor etcetera talar troligtvis även den enskilde företagaren som arbetar på egen hand om vinster som vederbörande gör. Ett enkelt begrepp med många förklaringar när man väl tittar närmare på det. Inkomster, livsinkomster, årsinkomster. Vi berörs alla mer eller mindre av inkomster.