Alla personer, både de som är fysiska och juridiska, och som har en inkomst, ska betala skatt. Skattelagen definierar inkomst i tre slags inkomstslag som alla är beskattningsbara. De kallas tjänst, kapital och näringsverksamhet. Det är Skatteverket som följer lagen samt bedömer och handlägger dessa frågor.

  • Det finns tre inkomstslag: tjänst, kapital och näringsverksamhet
  • Alla fysiska och juridiska personer med inkomst, har inkomst inom de tre inkomstslagen
  • När en person vet vilket inkomstslag den har, vet personen också ifall den är skattepliktig
  • När inkomstslaget är klarlagt, är det tydligare vilka skatteavdrag som är giltiga
  • Det är också reglerat vilka avdrag som inte är giltiga för respektive inkomstslag
  • Inkomstskattelagen reglerar bland annat frågor om inkomstslag
  • Skatteverket handlägger och svarar på frågor om inkomstslag

Om de olika inkomstslagen

InkomstslagTjänst: här ingår ersättningar som erhålles kontant, exempelvis lön, pension, sjukpenning och arvoden. Till inkomstslaget tjänst hör förmåner som är skattepliktiga, såsom kost- och bilförmån samt hobbyverksamhet. Kapital: Här ingår inkomster i form av utdelningar på värdepapper såsom aktier, realisationsvinster eller förluster som rör försäljning av värdepapper eller fastigheter samt räntor.

Näringsverksamhet: Här har en person en yrkesmässig försäljning av antingen varor eller tjänster alternativ driver ett skogs- eller jordbruk. Här ingår också en person som har yrkesmässig uthyrning, kapitalinkomst i ett handelsbolag, ekonomisk, förening, aktiebolag eller kommanditbolag. Försäljning av ekonomiska föreningar och näringsfastigheter hör till detta slag av inkomst.

Vem kan hjälpa?

Beroende på inkomstslag, går det att komma fram till vad det är som ska beskattas och vilka avdrag som gäller. Utifrån de olika inkomstslagen skiljer sig nämligen detta åt. Det kan också vara bra att ha koll på skattefria inkomster eller utgifter, där det inte får göras några avdrag.

Reglerna om inkomstslag är för det mesta ganska enkla att förstå sig på men om det uppstår osäkerhet går det att läsa inkomstskattelagen, som kan hittas i sin helhet på riksdagens hemsida. Skatteverket ger också mer information och svarar på frågor som gäller inkomstslag, gällande avdrag med mera.