Insolvens betyder att en person inte kan betala sina skulder längre. Det kallas också för att personen är på ekonomiskt obestånd. Det kan gälla till exempel både privatpersoner och juridiska personer. För att kunna sätta en gäldenär i konkurs måste det kunna bevisas att gäldenären är insolvent, eller på obestånd.

Mer preciserat betyder insolvens att en gäldenär inte kan betala tillbaka sina skulder i samma takt som de måste betalas. Det får inte heller vara fråga om svårigheter att betala av tillfällig art. Den som ska bevisa att gäldenären är insolvent är borgenären, och det kan vara svårt.

I dessa så kallade konkursmål är det fri bevisprövning, vilket betyder att en borgenär får bevisa på många sätt att gäldenären är insolvent. Exempel på detta är att kalla vittnen och att visa upp gäldenärens bokföring. Gäldenären måste tydligt klara av att visa att borgenären inte har förmåga att klara sina skulder.

  • Insolvens är det samma som ekonomiskt obestånd
  • Det betyder att en person inte har förmåga att betala sina skulder
  • Det får inte gälla inte tillfälliga problem att betala
  • Borgenären ska bevisa att det råder insolvens
  • Tecken på insolvens kan vara skulder till skattemyndighet och kronofogde
  • Även tidigare ansökningar om konkurs kan vara tecken på insolvens
  • Ansökan om konkurs lämnas till närmaste tingsrätt

Tecken på insolvens

InsolvensTecken på insolvens kan vara att det finns tidigare domar på att gäldenären inte klarat betalningar, att skattekontot har underskott, att kronofogden varit inblandad och försökt få in pengar sedan lång tid tillbaka eller att det finns ansökningar om konkurs sedan tidigare. Nuvarande skuld måste också vara stor.

Om gäldenären inte kommer till förhandlingarna, kan bevisen om obestånd eller insolvens på pappret vara så stora så att det ändå kan resultera i att tingsrätten beslutar om att insolvens föreligger och att ansökan om konkurs beviljas. Men om gäldenären lyckas minska bevisen kan konkursen hindras.

Motbevisningen kan alltså vara svag men ändå gå igenom så att konkurs inte beviljas. Det finns flera rättsfall i tingsrätten som beskriver just detta. Skulder kan vara höga och det kan finnas många obetalda skulder och ändå blir inte gäldenären dömd eller försatt i konkurs.

Finns andra möjligheter?

Vid ackord kan gäldenären göra upp om betalning med borgenären. Då sänker borgenären ner sina krav, sitt belopp. Borgenär och gäldenär enas om hur den skulden som finns kvar ska betalas. En gäldenär kan också få beviljat anstånd med att betala skatt. Företagsrekonstruktion är också ett alternativ.

Får gäldenären avslag på ansökan om alternativ att lösa sin situation, blir nästa steg att hävda insolvens. Det är lättare för Skatteverket att hävda insolvens, eftersom de har en större helhetsbild av den ekonomiska situationen jämfört med en enskild borgenär, som bara kan hänvisa till offentliga register.

Skatteverket och kronofogden handlägger många ärenden som rör insolvens och kan svara på frågor gällande detta. De är också behjälpliga med den praktiska biten, om någon till exempel behöver göra någon typ av ansökning i frågan. Om ett beslut inte anses rätt handlagt och ska överklagas, görs det hos närmaste tingsrätt.