Intäkter är det totala försäljningsvärdet av de tjänster eller varor ett företag har levererat eller producerat under en bestämd period. Ett företag som har utfört och levererat tjänster eller varor under till exempel en 6 eller 12 månaders period har fått en så kallad periodiserad inkomst.

Vid slutet av varje räkenskapsår görs ett bokslut och en del i denna process är resultaträkningen där man får ta med de intäkter som kan visas upp. Det är viktigt att dessa kan återföras till den period intäkterna gäller men här spelar tidpunkten för betalningen ingen roll.

I lagtexterna står det att intäkter och kostnader m.m. som kan fastställa årets räkenskaper ska bokföras på den så kallade balansdagen. Balansdagen är den dag då allt redovisas och avslutas för alla konton i bokföringen där alla resultat och sammanställningar samt fakturor och kvitton ska finnas.

Vidare står det i lagtexten att endast konstaterade intäkter får tas med i resultaträkningen. Om dessa går att härleda till det räkenskapsår eller den period intäkten avser, ska de tas med oavsett tidpunkten för betalning.

Intäkter, kostnader och inkomster

Intäkter är något som man tar med i beräkningen när man ska räkna ut årets resultat och detta gör man genom att dra utgifterna från inkomsterna. Man kan här se kostnaderna som en periodisk utgift. Olika typer av intäkter och kostnader har olika kontoklasser där intäkter i BAS-kontoplanen är 3 och kostnader 5-7.

Låt säga att du har ett företag och under ett år säljer du varor för 500 000 kronor. Under samma år har du varit tvungen att använda material och anskaffningsvärdet på detta uppgår till 85 000 kronor. Resultatet blir då 500 000 (intäkterna) – 85 000 (kostnaderna) = 415 000 kronor.

När det handlar om inkomster för varor eller tjänster som blivit sålda uppstår det ett datum på fakturan. Skillnaden mellan inkomster och intäkter är att den sammanlagda summan som har gjorts under en period av varorna eller tjänsterna är intäkten, en så kallad periodisk inkomst.

Fler exempel på intäkter

Du köper nya kontorsmöbler för 55 000 kronor. Varorna levereras och du får en faktura där det står att du ska betala om 10 dagar. Du får en utgift när du tar emot fakturan och efter 9 dagar överför du pengarna till butiken. Butiken får både en inkomst (fakturan) och en intäkt (överföringen).

Du och ditt företag är ute och bygger ett hus och det ska ta 4 månader. Du fakturerar personen en gång varje månad vilket gör att ditt företag får en intäkt den månaden ni bygger. När personen betalar summan som står på fakturan så får ditt företag en inkomst.

Det kan vara svårt att förstå alla olika begrepp som finns när det handlar om företag, bokföring med mera, men det finns många bra sidor där man kan läsa olika exempel, kurser där man lär sig bokföring och att skriva ner olika exempel för att lättare förstå.

Frågor och svar om intäkter

 • Vad är upplupna intäkter?
  Upplupna intäkter är intäkter som hör till ett bokslutsår, men där företaget varken har skickat en faktura eller fått betalt för tjänsten eller varan på bokslutsdagen. Upplupna intäkter ska redovisas som en interimsfordran i balansräkningen. De bokförs som kortfristiga fordringar i kontogrupp 17, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.
 • Vad är finansiella intäkter?
  Finansiella intäkter är ränteintäkter och utdelningar, exempelvis från andelar i koncern- och intresseföretag, samt resultat från värdepapper och långfristiga fordringar. Dessa intäkter har inte ett direkt samband med företagets huvudsakliga verksamhet.
 • Vad är schablonintäkter?
  Schablonintäkter är intäkter de som äger fondandelar, ett investeringssparkonto eller bostadsuppskov beskattas för. Dessa är redan ifyllda på deklarationen, vid punkt 7.1 Schablonintäkter.
 • Hur gör jag för att periodisera intäkter?
  Att periodisera intäkter innebär att hänföra dem till den period då varan levererats eller tjänsten utförts. Intäkten anses nämligen ske när prestationen har utförts, inte när den fakturerats eller betalats.

Räkneexempel

En snickare bygger ett trädäck åt en kund, vilket tar 80 timmar totalt. 40 av arbetstimmarna görs i april, och resten i maj. Priset är bestämt till 30 000 kronor. Hantverkaren skickar faktura till kunden 3 juni, och kunden betalar 1 juli.

 

 • Inkomsten när arbetet är avslutat, alltså i maj.

 

 • Intäkten blir 15 000 kronor i april, och lika mycket i maj.

Intäkter - Sammanfattning

 • En intäkt är en inkomst som är periodiserad, alltså hänförd till den period den avser
 • Intäkter ska alltid tas med i resultaträkningen
 • Det totala försäljningsvärdet räknas som intäkt och ska kunna bekräftas
 • Balansdagen är den dag då intäkter med mera som kan bevisas ska redovisas och avslutas
 • I BAS-kontoplanen har intäkter kontoklass 3
 • För att få ett årsresultat subtraheras verksamhetens kostnader från intäkterna
 • Intäkterna beräknas under en 6 eller 12 månaders period
 • Alla ersättningar ska tas upp som intäkter