Interimsfordran är en interimspost i redovisningen och bokslutet som vittnar om att det handlar om upplupna intäkter och förbetalda kostnader. Det är alltså affärshändelser som periodiseras (hänförs till den korrekta perioden) och blir uppbokade som tillgångar eller skulder när företaget redovisar. När intäkterna har tjänats in eller när resursen/tjänsten som fakturerats har förbrukats/nyttjats, bokas de bort.

Gäller det förutbetalda intäkter och upplupna kostnader, talar man istället om en interimsskuld. Interimsfordran och interimsskulder är vanliga inom tjänstesektorn, där företag arbetar med långa arbetsprojekt samt vid uthyrning av lokaler där hyran i stort sett alltid måste faktureras förtidsvis. Upplupna intäkter räknas enbart som intäkter om de utgör en ekonomisk fördel för företaget i senare skede.

Bokföring och förklaring

En upplupen intäkt är visserligen en intäkt för den aktuella perioden, men som emellertid ännu inte bokförts eller betalats in av någon anledning. Provisioner, ränta och royalties är exempel på sådana upplupna intäkter. Det förutbetalda kostnaderna kan vara att man får betalt för hyror i förtid, men där lokalen ännu inte nyttjats.

InterimsfordranEn interimsfordring bokförs normalt på kontogrupp nr 17. När sedan varorna eller utförda tjänster har fakturerats, så återförs de och omvandlas således till likvida medel. Den upplupna intäkten tas då bort från kontogruppen. Den förutbetalda kostnaden bokförs också på kontogrupp 17 som en omsättningstillgång tills dess att resursen förbrukats. Kostnaden reduceras då.

Frågor och svar om interimsfordringar

 • Varför gör man periodiseringar överhuvudtaget?
  Därför att man vill att inkomster och utgifter hamnar rätt i både bokföring och den period de avser. Det spelar alltså inte någon roll när betalning skett, utan handlar enbart om att bokföra dem när intäkten har intjänats eller resursen förbrukats. Detta för att slippa missvisande resultat.
 • Bör jag ha sidoordnat register för alla upplupna intäkter och förutbetalda kostnader?
  Ja, du rekommenderas att ordna dessa i en Excelfil eller ett annat slag av register för att ha bättre koll. Detta är särskilt bra eftersom de upplupna intäkterna och de förutbetalda kostnaderna senare bokas bort och reduceras från sin kontogrupp, vilket kräver uppmärksamhet.
 • Kan man dela upp intäkterna och kostnader i flera delar?
  Ja, det är mycket vanligt att företag som fakturerar regelbundet i förskott eller när intäkter sträcker sig över flera perioder, delar upp dem i bokföringen, vilket kan ske på några månader, vid varje kvartal eller kanske årsvis, beroende på hur allt förlöper.
 • Finns det några undantag när periodisering ej ska tillämpas?
  För K1-företag som upprättar förenklade årsbokslut, så behöver upplupna intäkter och kostnader inte periodiseras, med undantag från ränta. Ibland kan även försäkringsersättning, offentligt stöd eller skadestånd innefatta speciella regler. Även för K2-företagen finns förenklingsregler, såsom 5000-kronorsregeln (intäkterna och kostnaderna understiger 5000 kr vardera), samt vissa återkommande rörliga utgifter.
 • Är interimsposterna främst av vikt vid bokslut och redovisning?
  Ja, det är här man måste vara extra noga, eftersom de inte ska påverka resultatet. Det är mycket viktigt att rätt intäkt och kostnad hamnar i rätt period och framför allt, i rätt räkenskapsår. Risken för missvisande siffror är annars påtaglig.

Interimsfordran - Sammanfattning

 • Interimsfordringar är en interimspost och avser förutbetalda kostnader, likaså upplupna intäkter. Dessa periodiseras till den period de hör till, oavsett betalningsskede.
 • En interimsfordring bokförs i de flesta fall på kontogrupp 17, både när det rör sig om en upplupen intäkt eller en förbetald kostnad.
 • Exempel på interimsfordringar kan vara ränta, provision, royalites, lokalhyra eller icke-förbrukade resurser.