En interimsskuld är en upplupen kostnad i bokföringen, eller en förskottsbetalning i form av en förutbetald intäkt. Det finns således två olika varianter av interimsskulder. De intäkter och kostnader som tillhör samma räkenskapsår ska ha inverkan på resultatet. I annat fall måste de bokföras som tillgångar och skulder i företagets bokslut och även periodiseras.

För en förutbetald intäkt kan det t.ex. handla om att företaget hyr ut sin lokal som då betalar hyran i förskott, eller när de utför tjänster åt kunder, som kanske ska betala i förskott. Dock är det en skuld till kunden innan tjänsten är helt utförd. Upplupna kostnader kan t.ex vara semesterlön och en upplupen räntekostnad mm.

Interimsskuld

Periodisering av interimsskulder

Till interimsskuldernas motsats hör interimsfordringar. Både interimsskulder och interimsfordringar ska bokföras som periodiseringar, vilket betyder att intäkter bokförs när de faktiskt har intjänats och kostnader bokförs i den period som resursen faktiskt förbrukas eller tjänsten är utförd. Detta oavsett när in- eller utbetalningen gjordes, såsom förskottsbetalning eller när kunder handlar på kredit osv.

Det är viktigt att veta att periodiserade bokförda intäkter och kostnader inte alltid ska påverka resultatet i det aktuella räkenskapsåret, om de faktiskt kommer in under nästkommande räkenskapsår. Därför talar man om att interimsskulder alltid måste hänföras till den period som de avser. Momsen ska dock inte periodiseras utan bokföras när fakturan kommer.

Frågor och svar om interimsskulder

 • Vad skiljer periodisering från avskrivning?
  Periodiseringen avser en kostnad som man fördelar och bokför i rätt period, när intäkten eller kostnaden faktiskt uppkommer, medan avskrivningar är den kontinuerliga värdeminskningen på en tillgång i företaget, såsom maskiner och andra inventarier. Inom periodiseringar kan både intäkter och kostnader bokföras och viktigt är att de härrör rätt period.
 • Finns det något speciellt att tänka på vid periodisering och interimsskulder?
  Ja, det kan vara viktigt att göra en lista på alla interimsskulder och interimssfordringar och periodiseringar överlag, för att ha bättre koll på vilka kostnader och intäkter de avser, eftersom det lätt kan bli rörigt annars. Man bör lämna denna lista som en bilaga till bokslutet.
 • Varifrån kommer ordet interim?
  Ordet interim är latin och kan användas i många sammanhang. Det betyder ”tillfälligt” och avser att en interimsskuld är en tillfällig skuld som senare kommer att bokas bort. Interim kan också förekomma som interimstyrelse, när ett företag ska se ut en riktig styrelse på ett demokratiskt vis.
 • Bokförs den ingående momsen aldrig vid interimsskulder?
  Nej, ingående moms ska alltid bokföras när fakturan kommer in till företaget och inte dessförinnan. Däremot är det viktigt att veta att den utgående momsen alltid ska redovisas för både förskottsfakturor och betalningar i förskott. Beroende på om du använder kontantmetoden eller fakturametoden kan detta te sig svårare eller enklare.
 • Vad inträffar när skulden inte längre utgör någon skuld?
  När den upplupna kostnaden inte längre är en skuld för företaget, det vill säga när tjänsten har utnyttjats eller när krediten eller semesterlönen är betald, så bokas interimsskulden bort från företagets balansräkning. I resultaträkningen utgör den en negativ kostnad under den tid som en leverantör skickar ut fakturorna.

Interimsskuld - Sammanfattning

 • En interimsskuld upptas i företagets redovisning som en periodisering och är upplupna kostnader eller tidigarebetalda intäkter från kunder, där då företaget står i skuld fram tills tjänsten är utförd
 • Motsatsen till en interimsskuld är en interimsfordran där det istället handlar om upplupna intäkter och förutbetald kostnad
 • Interimsskulder kan som exempel vara räntekostnader, lönekostnader (semesterlön) eller levererad vara