Vad menas med Intern redovisning?

Med intern redovisning avses den redovisning som skapas för att styra, leda och utveckla företagets verksamhet. Till skillnad från den externa redovisningen som styrs av lagar, t.ex. Bokföringslagen, Årsredovisningslagen m.fl, finns inget lagkrav gällande den interna redovisningen. Den görs endast för att företaget ska styras, ledas och följas upp så bra som möjligt.
Den interna redovisningen ska med andra ord ge företagets interna intressenter, t.ex. ägare, ledning, medarbetare, en korrekt och bra information om förtagets verksamhet. Även för dessa intressenter har självfallet den externa redovisningen en viktig betydelse. Den interna redovisningen behöver inte göras offentlig för andra än de interna intressenterna och spridning bestäms av företagets styrelse och ledning,

Varför är intern redovisning viktig för dig som företagare?

Den interna redovisning innehåller uppgifter som krävs för att styra och leda företagets verksamhet. Den baseras på information som ofta endast är känd internt. Mål och uppföljning av måluppfyllelse kan ske på avdelnings- eller enhetsnivåer. Investeringsprojekts kostnadsutveckling kan ske på objektnivå etc.
Det är några områden som endast kan analyseras med kännedom om interna förhållanden i företaget. Förutsättningar för att följa verksamhetens utveckling över tid skapas och leder ofta till handlingsplaner med åtgärder som ska genomföras. Dessa kan sedan följas upp. Internredovisningen blir således en förutsättning för att kunna använda benchmarking som metod inom företaget på olika nivåer.
  • Den interna redovisningen är nödvändig för att kunna styra och leda samt följa upp och analysera företagets verksamhet
  • Den interna redovisningen ligger till grund för att kunna bryta ned övergripande mål inom olika avdelningar och enheter
  • Den interna redovisningen består såväl av ekonomiska som effektivitets- och kvalitetsnyckeltal som baseras på information från affärsstödsystem

Hur kan jag använda ekonomisystemet för internredovisning?

I ditt ekonomisystem behöver det finnas möjlighet till kostnadsställes- och objekt/projektredovisning för att ha kontroll på kostnader inom företagets olika enheter. På intäktssidan är det nödvändigt att kunna följa intäkter per artikel, per kund och artikel, på projekt m.m. Intäkts- och kostnadsuppföljningar måste anpassas till den verksamhet som företaget bedriver.

Hur skapar jag enklast nyckeltal som kan följas upp successivt över tid och mot budget?

I dagens moderna affärsstödssystem finns möjlighet till intäkts- och kostnadsuppföljningar på väldigt detaljerad nivå, Nyckeltal som används definieras och kan beräknas med automatik i affärsstödsystemet på olika nivåer och kopplas till organisatoriskt ansvar. Det är nödvändigt att det finns en grundläggande struktur.

Vem bör ansvara för att utveckla den interna redovisningen?

Ytterst finns ansvaret hos företagets ägare, styrelse och ledning. Beroende på företagets storlek varierar ansvaret för kontroll och uppföljning. I större företag har företagets ekonomi- och speciellt controlleravdelning ansvar för att ta fram verkamhetsnyckeltal till berörda avdelnings- och enhetschefer, ledningsgrupp och VD. Utvecklingsansvaret ligger ofta hos CFO.

Hur kan jag använda ekonomisystemet för att följa upp investeringsprojekt?

Vanligtvis ges godkända och beslutade investeringsprojekt ett särskilt objekts- eller projektnummer. Det gör att kostnader för projektet kan följas upp månadsvis och jämförelser göras mot plan. Kostnadsfakturor och interna resurser som används konteras och styrs till investeringsprojketet, vilket gör att uppföljning kan ske direkt i ekonomisystemet.

Finns det bara ekonomiska mått i den interna redovisningen?

I den interna redovisningen finns många ekonomiska uppgifter och nyckeltal, men internredovisning är mer än så. Idag är det väldigt vanligt med uppföljning av miljö- och kvalitetsmått, leveranssäkerhet, medarbetarnöjdhet, kundnöjdhet och socialt ansvarstagande. Alla dessa delar ingår som viktiga områden i den interna redovisningen.