Joint venture betyder ordagrant delat risktagande, och det är precis vad verksamhetsformen innebär i praktiken också. Det innebär att flera företag går samman i en allians, exempelvis i ett nytt gemensamt aktiebolag. Målet är ofta att tillsammans genomföra ett särskilt projekt eller en utöva en viss verksamhet. De delar då på den risk som verksamheten eller projektet är förknippat med, istället för att den ska ligga på ett enda bolag, eller på båda bolagen separat. Det kanske mest kända exemplet är Sony och Ericsson som tillsammans blev företaget Sony Ericsson. Joint venture förekommer ibland när företag inom samma bransch vill gå in på en ny marknad. Formen är även relativt vanlig inom fordonssektorn. Förutom att företagen som går samman i joint ventures delar på risken, kan de även dela på vinsten, ägarskapet och beslutsfattandet, beroende på hur verksamheten är byggs upp.

Tre sorters joint venture

Man brukar tala om tre olika sorters joint ventures, och det som spelar roll för vilken sort ett visst företag tillhör är hur stort inflytande de olika ägarna har på verksamheten och om den utgör ett eget, nytt bolag. Gemensamt styrd verksamhet kallas den form som inte mynnar ut i ett nytt bolag, utan de olika företagen använder sina egna resurser för att agera som en allians, och verksamheten regleras av samarbetsavtal. När resurserna som används samägs av företagen, kallas det istället för gemensamma tillgångar.
Joint ventureGemensam verksamhet kallas den joint venture-form som är den kanske mest kända typen, och som de flesta tänker på när de hör termen. Gemensam verksamhet innebär att ett nytt bolag startas där ägarna i de olika bolagen som önskar gå samman i ett joint venture äger en del vardera. Då delar de på beslutsfattandet och ägarskapet, liksom risken såväl som vinsten i det nya joint venture-företaget. Som synes kan alltså ett joint venture syfta både till ett nytt gemensamt företag, och ett samarbetsavtal mellan två existerande företag som anger hur vissa risker, vinster eller resurser ska delar upp.

Kommunikation och förhandling i joint ventures

När flera företag ska samverka i ett joint venture kan många intressanta situationer uppstå. Det är sannolikt att företagsledningarna i hos de olika bolagen inte har samma syn på hur det nya joint venture-bolaget ska ledas, om det till exempel rör sig om en gemensam verksamhet. Om det rör sig om de två första formerna som nämns ovan, gemensamt styrd verksamhet eller gemensamma tillgångar, kan samarbetsproblem uppstå precis som i vilket konsortium som helst. Problematiken ligger ofta i att den gemensamma ledningen saknar den dynamik och snabbhet som krävs på dagens volatila marknader.

När företagsledningar från olika företag ska förhandla om hur ett beslut ska genomföras, eller kring dess utformning, eller något annat de kan ha delade meningar om, kommer det sannolikt att ta längre tid än om de förhandlande sitter i samma företagsledning och har åsikter som präglas av en och samma företagskultur. Genom att kultivera relationer som präglas av förtroende kan kommunikationen bli mer framgångsrik. Att standardisera vissa processer, exempelvis processer för inlärning, såväl som beslutsgången, kan också göra det enklare för den gemensamma styrelsen i ett joint venture att arbeta effektivt.