En juridisk person är en sammanslutning med rättigheter och skyldigheter inför lagen. Enkelt förklarat så kan man säga att begreppet innebär att ett företag, en organisation eller en verksamhet har samma juridiska rättigheter som en fysisk person, dvs. en privatperson. Den juridiska personen kan äga tillgångar, ådra sig skulder och skriva avtal. Den kan vara en part i en tvist i domstol och vara svarande eller kärande i en rättegång. Företag som aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag och kommanditbolag är alla juridiska personer. Observera att företagsformer som enskild näringsidkare eller enskild firma alltid är fysiska personer enligt rättsväsendet, detta är på grund av att ägaren och företaget är samma person. Andra exempel på juridiska personer enligt den svenska lagstiftningen är staten, kommuner och landsting. Även bostadsrättsföreningar, konkursbon och Europabolag faller under begreppet.

Fördelar med begreppet

Är det bra eller dåligt att företaget är en juridisk person? För den som driver en verksamhet så finns det en rad fördelar med den här företagsformen. Begreppet friar de fysiska personerna i företaget från individuellt ansvar, det är i stället själva företaget som har ansvar för sina olika åtaganden. Det finns dock tillfällen då de som driver företaget kan komma att bära ansvarsskyldighet. Detta så kallade ansvarsgenombrott ska vi återkomma till och förklara mer ingående lite längre ner i texten.
Juridisk personFör att visa fördelarna med begreppet så kan vi illustrera med ett exempel. Om en juridisk person köper en bostadsrätt (det är ett aktiebolag som står som ägare och inte en privatperson) så kan detta leda till skattemässiga fördelar. Företagets skattepliktiga vinst och slutgiltiga bolagsskatt kan minskas tack vare värdeminskningsavdrag och olika avdrag för reparationer i bostadsrätten. Det är dock inte alla föreningar som tillåter juridiska personer som medlemmar. Det kan även finnas skattemässiga nackdelar med det här upplägget. Ofta överväger dock fördelarna.

När en juridisk person har skulder

När ett företag eller en verksamhet är en juridisk person så är det denna sammanslutning som är bunden att följa avtal. De fysiska personer som står bakom företaget behöver således inte betala företagets skulder. I vissa fall så gäller dock inte detta. En domstol kan besluta att det är företagets ledningsgrupp, exempelvis de styrelseledamöter som ingår i aktiebolaget, som ska betala skulderna. Detta är det som med juridiska termer kallas för ansvarsgenombrott. Detta minskar risken för att en ledningsgrupp uppvisar ett oaktsamt beteende.

Företrädare för en juridisk person blir i normala fall endast ansvariga om de genom grov oaktsamhet eller uppsåtligen valt att inte betala sådant som sociala avgifter eller skatter. Det kan även vara fråga om ansvarsgenombrott vid sådant som olovlig vinstutdelning i ett aktiebolag, en försenad årsredovisning eller när reglerna om likvidationsplikt vid kapitalbrist överträds. En juridisk person har i de allra flesta fall ett organisationsnummer. Det finns mer att läsa om detta i Lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.