Justerad anskaffningsutgiftJusterad anskaffningsutgift är ett begrepp som används inom bokföring för handelsbolag. En anskaffningsutgift är i korthet vad ett företag betalar för anskaffandet av en tillgång och får dras av vid vinstberäkningen. När det är fråga om anskaffningsutgiften för en andel i ett handelsbolag använder man vad som kallas en justerad anskaffningsutgift.

  • En anskaffningsutgift är en redovisningsterm som avser kostnaden för en tillgång
  • Anskaffningsutgiften får dras av när företagets vinst beräknas
  • Ett handelsbolag är inte en juridisk person vilket medför att delägarna beskattas för bolagets vinster
  • När anskaffningsutgiften avser anskaffningen av andel i handelsbolag används en justerad anskaffningsutgift
  • Den justerade anskaffningsutgiften består av mer än delägarens kostnad för sin andel i handelsbolaget
  • Den omfattar även kapitaltillskott som skattesubjektet gjort till handelsbolaget samt skattepliktiga vinster från detsamma
  • Man drar sedan från denna summa av uttag från handelsbolaget samt utnyttjade underskott

Gäller endast handelsbolag

Att handelsbolag har getts en särskild kategori av anskaffningsutgifter har att göra med att dessa bolag inte är juridiska personer. När handelsbolaget avyttras får anskaffningsutgiften dras av mot vinsten. Den justerade anskaffningsutgift som används i fråga om handelsbolag kan sägas motsvara anskaffningsutgiften för en aktie.

Kostnaden för att bli delägare i ett handelsbolag får alltså dras av från den vinst som försäljningen av bolagsandelen genererar för delägaren. För delägare i handelsbolag som är fysiska personer har den justerade anskaffningsutgiften även betydelse vid årliga redovisningar, närmare bestämt i sammanhangen räntefördelningar och expansionsfonder.

En sammanslagning av kostnader, underskott och uttag

För att beräkna det justerade anskaffningsvärdet läggs först erlagd ersättning för andelen i handelsbolaget samt andra tillskott som delägaren har gjort till bolaget samman. Från dessa poster subtraheras sedan eventuella uttag som gjorts. Man lägger därefter till skattepliktiga inkomster från handelsbolaget från vilka utnyttjade underskott dras bort. Kvarvarande belopp är den justerade anskaffningsutgiften.

För privatpersoner kan justerad anskaffningsutgift alltså ha ekonomisk betydelse inte bara vid avyttringen av handelsbolaget utan även den årliga redovisningen. Om ekonomiskt utrymme finns är det alltid bäst att låta kvalificerade revisorer sköta redovisningen. I fråga om aktiebolag som är delägare i handelsbolag sker detta automatiskt, på grund av kravet om en extern revisor.