Vad menas med Justerat eget kapital?

Ett företags justerade kapital är ett nyckeltal som ofta används vid aktiers jämförelser samt när investmentbolag ska värderas. Det är det egna beskattade kapitalet samt övervärden av exempelvis tillgångar, fonder och fastigheter. Det är summan av det egna kapitalet plus 78% av de obeskattade reserverna. Resterande 22% utgör den uppskjutna skatteskulden.
Företag föredrar ofta att använda sig av justerat eget kapital, eftersom de obeskattade tillgångarna tas i beaktning. JEK ger ett högre värde och är ett fördelaktigare mått för att mäta eget kapital. I resultaträkningen måste 22% (aktuell skattesats) tas med, varpå formeln för justerat eget kapital är JEK= eget kapital +78% (100%-22%) av obeskattade reserver.

När justerat eget kapital kan komma till nytta

Justerat eget kapital är ett bra mått för att beräkna soliditeten, det vill säga hur mycket av tillgångarna som lyckats finansieras med eget kapital. Soliditeten är således ett stabilitetsmått som är av värde för företaget utåt sett och det är det justerade kapitalet i procent av totala tillgångar.
Justerat eget kapital används också flitigt vid aktievärdering. Formeln för att beräkna ett värde per aktie eller det så kallade substansvärdet, är justerat eget kapital/antalet aktier. Detta är synnerligen viktigt vid fundamental analys eller aktieanalys. Som du förstår är justerat eget kapital väsentligt för aktiebolag, oftast mer intressant än eget kapital.
  • Justerat eget kapital är det egna kapitalet + 78% av obeskattade reserver i företaget. Resterande 22% är den aktuella bolagsskatten
  • Detta avläses som JEK och används vid beräkning av soliditet, investmentbolagsvärdering samt aktievärdering
  • Justerat eget kapital visar företagets stabilitet genom att avläsa soliditeten och hur mycket av tillgångarna och verksamheten som finansierats med eget kapital

Är justerat eget kapital företagets lägsta värde?

Både ja och nej. Egentligen är det egna kapitalet företagets lägsta värde, men det justerade egna kapitalet är ett lägsta motiverande värde om företaget skulle säljas. Det är således det egna kapitalet plus marknadsvärdet av de tillgångar som tillkommer, också namngivet som substansvärde.

Vad är motsatsen till justerat kapital?

Man kan säga att det motsatta bland annat är justerat främmande kapital som beräknas på samma principer, men istället för att finansiera tillgångar med eget kapital så har främmande justerat kapital finansierats av lån som uppgår till skulder. Lång- och kortfristiga skulder + skattejustering av obeskattade reserver, ger justerat främmande kapital.

Vad exakt hör till de obeskattade reserverna?

Det talas ständigt om de obeskattade reserverna som måste ingå i beräkningen av det justerade kapitalet. Men vad är då dessa, lite mer exakt? Svaret är övervärde i fastigheter, periodiseringsfonder, differensen mellan bokförd och verklig pensionsskuld, avsättning för ersättningsfonder. Enkelt uttryckt är det ett sammanlagt vinstvärde som inte beskattats ännu.

Finns ytterligare ett exempel på när justerat eget kapital har ett syfte?

När man beräknar skuldsättningsgraden i ett företag använder man sig också av justerat eget kapital. Man tar då de justerade skulderna och dividerar det med företagets justerade egna kapital. Tillsammans med soliditeten utgör även skuldsättningsgraden en viktig del för att visa stabiliteten i företaget.

Hur är justerat eget kapital väsentligt vid värdering av investmentbolag?

För att värdera ett investmentbolag är det viktigt att få fram dess substansvärde och därmed justerat eget kapital. Detta för att placerare vill ha reda på hur mycket aktierna är värda i bolaget i förhållande till bolaget själv. Man ser då om bolaget handlas till en premie/rabatt.