Kostnader i företag kan delas upp mellan kalkylmässiga kostnader och bokföringsmässiga kostnader. Till skillnad från bokföringsmässiga kostnader behöver inte skattelagar och lagar som reglerar bokföring följas när en kalkylmässig kostnad ska beräknas. Företag får ett större utrymme att följa upp och planera kostnadsutvecklingen på ett sätt som passar företagets verksamhet.

Till stor del brukar de kalkylmässiga kostnaderna och de bokföringsmässiga kostnaderna överensstämma. De områden där företag ofta väljer att göra en annan beräkning av kostnader är t.ex. vid beräkningen av avskrivningar. Den kalkylmässiga kostnaden för avskrivningar brukar beräknas som återanskaffningsvärdet för inventarierna fördelat över beräknad livslängd. Ofta tas även kalkylränta med som en kostnad för företaget.

Ökad kostnadskontroll med kalkylmässiga kostnader i företag

Genom att inte bara följa de regler som finns i lagstiftningen för bokföringen av kostnader kan företag få en bättre kontroll över hur verksamhetens kostnader ser ut. Det blir bland annat enklare att se vad kostnaden är för att köpa in inventarier och råvaror på nytt.

Sättet att beräkna inventarier och råvaror utifrån återanskaffningsvärdet brukar kallas nuvärdesprincip respektive nukostnadsprincip. Företag kan också beräkna en kalkylränta för att se vilket krav på avkastning de bör ha på sina investeringar. Kalkylräntan brukar beräknas genom att jämföra med inflation och vilken avkastning som hade kunnat fås på ett bankkonto eller av en annan typ av värdepappersplacering.

Kalkylmässiga kostnader

Frågor och svar om kalkylmässiga kostnader

 • Varför har företag nytta av kalkylmässiga kostnader?
  Alla företag måste ha en redovisning av sina intäkter och kostnader och följa de lagar som finns på bokföringens område. Bokföringen ger dock ibland inte en fullständig bild av om exempelvis en investering i en ny produkt är tillräckligt lönsam. Bokföringens kostnader kan då kompletteras med kalkylmässiga kostnader.
 • Vad är skillnaden mellan kalkylmässiga och bokföringsmässiga merkostnader?
  I de flesta fall stämmer kalkylmässiga och bokföringsmässiga kostnader överens. De gånger då en kostnad endast finns i produktkalkylen kallas det för en kalkylmässig merkostnad. På samma sätt kallas en kostnad som bara finns i bokföringen och inte i kalkylen för bokföringsmässig merkostnad.
 • Hur avgörs vad som är kalkylmässig merkostnad?
  För att avgöra vad som är en kalkylmässig merkostnad respektive en bokföringsmässig merkostnad så används urval, värdering och periodisering. Med urval menas vilka kostnader som ska tas med. Värdering innebär hur dessa kostnader ska värderas. Slutligen bedöms hur dessa kostnader ska periodiseras, d.v.s. i vilken tidsperiod de ska tas med.
 • Vilka kostnader ska tas med som kalkylmässiga?
  Kalkylmässiga kostnader ska återspegla det faktiska värdet. Ofta överensstämmer de med de bokföringsmässiga som t.ex. löner, telefon och lokalhyra. Kostnaden för avskrivningar på inventarier avviker ofta från den bokföringsmässiga. Den kalkylmässiga kostnaden för avskrivningen på en maskin eller en lastbil ska motsvara den verkliga värdeminskningen.
 • Vad är kalkylränta?
  Kalkyränta är ett praktiskt verktyg att använda för att ett företag ska kunna avgöra om det är värt att satsa på att investera i en ny produkt eller maskin. Kalkylräntan motsvarar den avkastning som företaget hade kunnat få om de istället hade satsat pengarna på en investering i värdepapper eller på ett bankkonto.

Kalkylmässiga kostnader - Sammanfattning

 • Kalkylmässiga kostnader är viktiga för företag att ta med om de vill få en mer heltäckande bild av kostnaden för en viss investering eller produkt.
 • Till skillnad från de bokföringsmässiga kostnaderna som styrs helt av lagar som måste följas så kan företag välja hur de vill redovisa de kalkylmässiga kostnaderna.
 • Kalkylränta brukar användas vid investeringskalkyler.