Vad menas med Kapitalomsättningshastighet?

Kapitalomsättningshastigheten är ett nyckeltal som berättar hur effektivt ett företag är med att använda kapitalet i relation till omsättningen. Med andra ord är det ett mått som visar storleken på omsättningen för varje investerad krona. Ju högre detta mått är, desto mindre bundet kapital finns i företaget, och det är det man bör eftersträva.

Har man en låg kapitalomsättningshastighet så gör man rätt i att se över metoder för att få till stånd ett mindre bundet kapital. Man räknar ut kapitalomsättningshastighetsmåttet genom nedanstående formel:

  • Omsättning / Totalt kapital = Kapitalomsättningshastighet

Detta nyckeltal kan sedan fungera som intern företagsanalys eller för att granska företag inom samma branscher samt för att beräkna avkastningen.

Detta kan du göra för att öka din kapitalomsättningshastighet

När man har fått fram måttet som kapitalomsättningshastigheten visar, så kan man verkligen se om verksamheten lyckats med att vara effektiv med att hantera sitt bundna kapital. Bundet kapital är exempelvis varulager som vid försäljning omvandlas till omsättning. Tipset är att alltid se till att öka kapitalomsättningshastigheten.
För att få detta mått att öka, gör man klokast i att minska sitt varulager genom försäljning, samtidigt som man också bör strama åt kreditgivningen och således öka kravrutiner på kunderna. Kapitalomsättningshastigheten har stor betydelse om företaget är personalintensivt alternativt om det kräver mycket kapital per anställd, om lokalerna samt om utrustning ägs eller hyrs o.s.v.
  • Kapitalomsättningshastigheten beräknas genom att ta omsättningen och dividera det med en lämplig kapitalbas – oftast totalt kapital
  • Talet är ett mått som ger en bild av hur kapitalintensivt ett företag är, det vill säga hur kapitalet används i förhållande till verksamhetens omsättning
  • Kapitalomsättningshastigheten är viktig för att sedan beräkna avkastning, göra analyser samt granska branscher

Kan man även beräkna kapitalomsättningshastigheten genom andra kapitalbaser?

Ja, det fungerar det också. Att ta det totala kapitalet när man beräknar kapitalomsättningshastigheten är dock det vanligaste, men andra kapitalbaser som också kan ingå, är sysselsatt kapital och operativt kapital. Att använda det totala kapitalet är dock enklast, enligt de flestas mening.

Blir kapitalomsättningshastigheten högre med hyrda eller ägda lokaler?

I regel blir kapitalomsättningshastigheten högre om du hyr istället för om du äger dina företagslokaler. Detta för att ägda lokaler tas upp som anläggningstillgångar i balansräkningen och skrivs av med tiden. Hyr företaget istället lokalerna tas detta upp som en kostnad i form av hyra i resultaträkningen.

Hur påverkas kapitalomsättningshastigheten av en kapitalintensiv verksamhet?

Ju fler tillgångar du har (kapitalintensiv verksamhet) desto lägre har kapitalomsättningshastigheten benägenhet att bli. Ju mer ett företag äger desto mer måste avskrivas i balansräkningen, vilket också gör att kapitalomsättningshastigheten påverkas negativt. Detta gör till exempel att en personalintensiv verksamhet där fler moment uträttas manuellt, ger en högre kapitalomsättningshastighet.

Vad är en bra kapitalomsättningshastighet?

Huruvida nyckeltalet är godkänt eller inte har också att göra med hur företagets verksamhet ser ut samt i vilken bransch det gäller. Oftast har kapitaltunga branscher med mindre anläggningstillgångar och inventarier en bättre/högre kapitalomsättningshastighet. Vid analyser är mindre än 1ggr lågt, medan exempelvis 5 ggr anses högt.

Kan kapitalomsättningshastigheten ge en fingervisning om prissättningsstrategin?

Ja. Dels spelar vinstmarginalen en stor roll när man ska räkna ut företagets avkastning och i den formeln ingår också kapitalomsättningshastigheten. Men beträffande prissättning, generellt sett, har också företag med hög vinstmarginal, ofta en lägre kapitalomsättningshastighet, medan en låg vinstmarginal inte sällan innebär en högre kapitalomsättningshastighet.