Vad menas med Kassaflöde?

Kassaflöde kan med ett annat ord kallas betalningsströmmar. Allt som går in och ut ur företagets kassa, det vill säga in- och utbetalningar, hör till kassaflödet. Det handlar alltså om de likvida medel som företaget kan använda sig av för att betala av skulder, löner samt genom att ta lån eller få pengar genom kundfordringar.

För att analysera kassaflödet och se efter hur företaget står sig, så görs en kassaflödesanalys för varje årsredovisning. Har man ett börsnoterat företag, så måste kassaflödesanalysen istället lämnas in för varje kvartal. Analysen delas upp i tre sektorer.

  • Den löpande verksamheten
  • Investeringsverksamheten
  • Finansieringsverksamheten

Det finns också en fjärde grupp som får beteckningen ”Årets kassaflöde”.

Tolkning och syfte med kassaflöde

Den främsta anledningen till att kassaflödet analyseras, är att företag behöver en stabilitet i betalningsströmmar. Om kassaflödet är positivt, så betyder det även att det kan generera vinst till dig som aktieägare, men också att skuldsättningsgraden är lägre. Det innebär också att det finns pengar för marknadsföring, expansion o.s.v.

När man tar fram nyckeltalet kassaflöde, så är tolkningen relativt enkel. Man tittar helt enkelt igenom plus- och minus i de tre punkterna listade i föregående rubrik och ser hur det står till med de likvida medlen. När man sedan ser slutresultatet, är det enklare att förutse företagets utveckling och potential, när det gäller investeringar och övrigt.

  • Kassaflöde är ett företags in- och utbetalningar under ett visst tidsspann, som sedan analyseras i form av en kassaflödesanalys.
  • Kassaflödesanalysen delas upp i tre/fyra grupper; den löpande verksamheten, investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten, samt årets kassaflöde.
  • Syftet är att få till stånd ett positivt kassaflöde för att företaget ska få in mer pengar än vad man gör av med.

Vad är fritt kassaflöde?

Fritt kassaflöde är ännu ett nyckeltal, kopplat till kassaflödesanalysen som talar om exakt vad som finns kvar till aktieägarna i ett aktiebolag. Därför används fritt kassaflöde främst inom aktieanalys. Med andra ord, räknas det som företagets verkliga vinst som sedan kan distribueras genom återköp av aktier, amorteringar och investeringar.

Hur räknar jag ut "Årets kassaflöde"?

Årets kassaflöde är den fjärde punkten eller gruppen som kort och gott beräknas genom att summera de tre resterande punkterna; investeringsverksamhet, finansieringsverksamhet och löpande verksamhet. Summan som då blir, räknas som årets kassaflöde och fungerar som kontrolluppgift, men också för att bedöma balansräkningen och ökningen/minskningen av kontanta medel däri.

Vad innebär de tre sektorerna som analysen delas upp i?

  • Löpande verksamhet innebär att man ser över den kontanta intjäningen samt förändringen i det sysselsatta kapitalet
  • Investeringsverksamheten visar upp kassaflödet som härrör investeringar och långlivade tillgångar (såsom värdepapper, företagsköp o.s.v.)
  • Finansieringsverksamheten berättar om betalningsströmmarna från ökad skuldsättning, återköp av aktier, avbetalning på skulder m.m.

Vad betyder diskonterat kassaflöde?

Diskonterat kassaflöde kommer från engelskans Discounted Cash Flow, och innebär att man faktiskt gissar sig till ett framtida kassaflöde från aktier och sätter ett nuvärde, varför man också kallar denna metod för en nuvärdesmetod. En uppskattning av framtida kapital på det som ska komma in samt det som ges tillbaka, görs således.

Kan man maniuplera sitt kassaflöde?

Ja, genom att till exempel betala in sent, sälja fakturor till tredje part eller ge en negativ balans på kontot vid betalning, kan en manipulation av kassaflödet göras. Det enda som man inte kan manipulera är fritt kassaflöde, det går vare sig att förbättra eller försämra temporärt.