Vad är en kassaflödesanalys?

En kassaflödesanalys är en sammanställning av ett företags in- och utbetalningar under en viss period, d.v.s. kassaflöde. Det handlar med andra ord om en rapport som visar de pengar som kommer in och de som betalas ut. Kassaflödesanalysen delas in i tre delar: kassaflöde från löpande verksamhet, investeringsverksamhet och finansieringsverksamhet.
Kassaflödesanalysen visar de betalningsströmmar som flödar inom företaget och är ett sätt att visa hur det går för ett företag och kan användas som underlag vid en värdering av företaget. Syftet med analysen är att förklara hur de likvida medlen i företaget har förändrats under en viss tidsperiod, ofta ett år.

Kassaflödesanalysens praktiska betydelse i företag

Företagare kan använda kassaflödesanalysen för att se vilka likvida medel som kommit in och varifrån pengarna kommer, t. ex. om de kommer från produktförsäljning eller från försäljning av anläggningstillgångar eller från lån. På samma sätt används kassaflödesanalysen för att förstå vad pengar försvinner på, t. ex. utbetalningar till leverantörer.
En fördel med kassaflödesanalys är att den hjälper till att bedöma företags förmåga att få fram tillräckligt med likvida medel. Likvida medel behövs för att kunna betala leverantörer, kreditgivare och ge utdelning till aktieägare. En vanlig resultat- och balansräkning kan se positiv ut trots att kassaflödet är uselt om tillgångarna endast består av fordringar och inte kontanter.
  • Kassaflödesanalysen hjälper företag att se hur betalningar kommer in och ut och hur mycket likvida medel som finns tillgängliga för att betala de löpande utgifterna.
  • Kassaflödesanalysen brukar delas upp på den löpande verksamheten, investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten.
  • Genom kassaflödesanalysen rensas redovisningen så att det blir lätt för t. ex. aktieägare att se vilken konkret intjäningsförmåga företaget har.

Hur tas en kassaflödesanalys fram?

I en kassaflödesanalys ska allt som inte är likvida medel tas bort från redovisningen. Kassaflödesanalysen delas in i tre områden: löpande verksamhet, investeringsverksamhet och finansieringsverksamhet.

Med likvida medel menas kontanter, tillgängliga tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut och kortfristiga placeringar med låg risk för värdeförändring och som lätt kan omvandlas till pengar.

Varför behövs kassaflödesanalys?

Eftersom det är nödvändigt för företag att ha tillgängliga pengar för att kunna betala löner, hyra, leverantörer o.s.v. så har kassaflödesanalysen en viktig funktion eftersom den bara visar likvida medel. Analysen kan också användas för att jämföra företag med varandra eftersom en vanlig balansräkning kan se olika ut beroende på vilken redovisningsprincip som använts.

Kassaflödesanalys av löpande verksamhet

Med den löpande verksamheten menas det som företaget främst tjänar pengar på. Det gäller de pengar som kommer in från kunder och de pengar som går ut till leverantörer. För att ett företag ska ha en chans att överleva i längden så måste intjäningsförmågan från den löpande verksamheten vara positiv.

Kassaflödesanalys av investeringsverksamheten

En kassaflödesanalys gällande finansieringsverksamheten visar de pengar som har kommit in eller betalats ut från företaget i samband med att anläggningstillgångar har köpts eller sålts. Det kan t. ex. gälla en försäljning av en maskin eller en fastighet. Även de värdepapper som inte räknas till likvida medel hör till investeringsverksamheten.

Kassaflödesanalys av finansieringsverksamhet

Med finansieringsverksamhet menas de händelser i företaget som påverkar det egna kapitalet och skuldsättning genom lån. En kassaflödesanalys av finansieringsverksamheten visar t. ex. vilka likvida medel som har kommit in i företaget genom att ett lån tagits eller betalats av eller att pengar skjutits till från aktieägarna genom exempelvis en nyemission.