Ett företags kassalikviditet beskriver ett företags förmåga att betala på kort sikt. Det är alltså omsättningstillgångarna, dock inte varulager och pågående arbeten, som sätts i relation till företagets kortfristiga skulder. Normalt sett anges kassalikviditeten i decimalform eller procentform; till exempel 1,2 eller 70%. Ett tal på över 1 (100%) innebär att tillgångarna överstiger skulderna.

Om kassalikviditeten i ett företag är på ”rätt” sida, det vill säga över 1 kan med andra ord skulderna betalas omgående. Det krävs dock att omsättningstillgångarna omsätts (säljs) direkt för att de ska kunna omvandlas till likvid. Att förbättra kassalikviditet är ett viktigt jobb inom företag för att styra bolaget samt säkerställa att verksamheten går runt.

KassalikviditetKassalikviditet i företag

Att förbättra kassalikviditet i ett företag är viktigt för att säkerställa att det finns likvid till att betala kortfristiga skulder. Det är således företagets omsättningstillgångar som kan förbättra företagets kassalikviditet. Det är med andra ord tillgångar som förbrukas på löpande basis. I praktiken innebär det att tillgångarna säljs och omvandlas till likvid.

Kassalikviditet är tillsammans med balanslikviditet ett nyckeltal inom företag. De kan dock användas på olika sätt. Tillsammans ger dock de två nyckeltalen en bra helhetsbild av företagets likvida situation. Företag som vill förbättra kassalikviditet bör först och främst räkna fram nyckeltalet genom att reducera omsättningstillgångar med varulager samt pågående arbeten och sedan dividera med kortfristiga skulder.

Frågor och svar om kassalikviditet

 • Hur beräknas kassalikviditeten?När ett företag ska se till den egna betalningsförmågan på kort sikt räknas kassalikviden fram. Formeln för att räkna kassalikviden är följande:


  Kassalikviditet = (Omsättningstillgångar – varulager och pågående arbeten) / Kortfristiga skulder

  Ett värde på 1 eller mer innebär en god förmåga att betala de kortfristiga skulderna. Ett mindre värde än så innebär motsatsen.

 • Vad innnebär kortfristiga skulder?
  Inom bokföring och redovisning är kortfristiga skulder den typ av skulder som förväntas betalas i ett kort perspektiv. Sällan senare än ett år från det att skulden uppstår. Det kan vara leverantörsskulder, intjänad semester och checkräkningskrediter för att nämna några vanliga exempel. Inom balansräkningen återfinns företagets kortfristiga skulder på skuldsidan.
 • Är låg kassalikviditet alltid negativt?
  Det bör nämnas i sammanhanget att ett företag inte alltid behöver befinna sig i kris på grund av låg kassalikviditet. Ibland kan företag förhandla fram avtal för kortare perioder. Det kan vara snabba betalningar från kunder, vilket blir en verklighet i samma veva som företaget har långa betalningstider till leverantörer.
 • Vad är omsättningstillgångar?
  När företag räknar fram betalningsförmågan på kort sikt är omsättningstillgångarna en post i beräkningen. Med omsättningstillgångar menas den typen av tillgångar som förbrukas på löpande basis. De kan säljas eller omvandlas direkt till likvida betalningsmedel. Varulager, kundfordringar och kontanter är exempel på omsättningstillgångar. I redovisningen återfinns omsättningstillgångar på balansräkningens tillgångssida.
 • Finns risker med för hög kassalikviditet?
  Att förbättra kassalikviditet är viktigt för företag som ligger på lägre nivå. Värt att nämna är dock att allt för höga nivåer inte alltid är ett gott tecken. En hög kassalikviditet kan grunda sig i att företaget inte utnyttjar omsättningstillgångarna lönsamt nog. Pengar som inte ”används” genererar inget mervärde i företaget.

Kassalikviditet

Kassalikviditet - Sammanfattning

 • Kassalikviditet syftar till företagets betalningsförmåga på kort sikt. Det vill säga hur pass kapabel ett företag är att betala kortfristiga skulder.
 • Ett tal på mer än 1 innebär en god betalningsförmåga, medan lägre tal betyder motsatsen.
 • Det bör alltid strävas efter att förbättra kassalikviditeten i företag för att säkerställa en lönsam verksamhet.