Att klassificera innebär att man delar upp och sorterar saker i olika delar eller grupper. Man kan klassificera efter storlek, färg, antal, ursprung, behörighet eller funktion. Olika varor och tjänster klassificeras för att ange varierande skattesatser, i ett företag kan även klassificering ske av intäkter och kostnader.Klassificera

Att klassificera är något vi lär oss tidigt i livet i vardagliga bestyr men som vi även kommer ha nytta av i vårt yrkesverksamma liv. Att dela in varor och tjänster i grupper sker på olika nivåer i ett företag. Det största arbetet med just klassificering sker i ett företags ekonomi.

Att använda sig av klassificering i ekonomi görs genom konton i en kontoplan där du som företagare väljer hur mycket du vill dela upp och specificera. Vissa företagare vill dela upp väldigt noga för att se exempelvis hur en speciell vara säljer medan andra är nöjda med att ha ett gemensamt konto för alla varor.

  • Klassificering är att sortera olika saker i olika grupper
  • Man kan klassificera efter storlek, färg, antal, art, ursprung eller funktion
  • Olika varor kan klassificeras och delas in för att ange olika skattesatser
  • Klassificering kan även användas för språksläktskap och dela in i språkfamiljer
  • Klassificerad information är indelad i olika behörighetsklasser
  • Att klassificera hjälper till att få tydliga rapporter
  • Klassificering kan vara ett bra sätt att skapa ordning i olika delar av ekonomin

Klassificering av många slag

Man ska ha klart för sig att just ordet klassificering kan användas i flera olika sammanhang även utanför företagsvärlden. Många svenska myndigheter klassificerar till exempel medborgarna efter bakgrund, socialgrupp, utbildningsnivå, inkomst, boendesituation, riskbeteenden samt mental och fysisk hälsa. Det finns då en risk att man tenderar att generalisera kraftigt.

Enligt kritikerna visar viljan att klassificera även människor på en stor okunskap. Kritikerna menar att alla människor är lika och har ett lika stort värde men att man genom klassificering skapar ett utanförskap som leder till en stigmatisering och budskapet att du inte är som alla andra.

Förespråkare för dem som vill klassificera det mesta hävdar att det är nödvändigt och att det underlättar för samhällsplanering, sjukvård, byggande av bostäder, skolor etc. Huruvida detta är rätt eller inte låter vi vara osagt och återvänder istället till företag där vi v et att det är till hjälp att klassificera.

Klassificering av företag, produkter och skattesatser

Alla svenska företag är klassificerade som större eller mindre företag beroende på hur många anställda man har eller baserat på omsättningen. Detta är nödvändigt för att företaget skall kunna ansöka om medel från bland annat EU:s fonder. Även sänkta avgifter och lättnader kan gynna företag som har rätt klassificering.

Om ett företag tillverkar eller importerar produkter som har miljöpåverkan, som exempelvis kemikalier, måste företaget klassificera dessa ämnen innan de kommer ut på marknaden. Klassificeringen innebär att man bedömer om ämnen som ingår i produkten är brandfarliga, hälsofarliga eller farliga för miljön. Reglerna harmoniserar med EU:s regelverk.

Även skattesatserna är klassificerade där ett exempel är mervärdesskatten som företagen ska föra på varans pris och sedan skicka in till Skatteverket. Momssatserna varierar mellan 6-25 % beroende på hur man klassificerat varan eller tjänsten. Klassificeringen blir ett styrmedel för staten på vilka branscher och produkter som skall gynnas eller inte.