Klausul är en tilläggsfras som läggs till i ett avtal, kontrakt eller annan form av rättshandling. Klausulen tar upp hur denna rättshandling ska inskränkas på något sätt. Klausulen är viktig att läsa igenom för en kund så att det inte uppstår några missförstånd i efterhand.

Till exempel så kan det stå i en besiktningsklausul vid ett husköp att köparen enbart har en dag på sig att häva ett bostadsköp. I klausulen kan det också stå om det måste genomföras muntligt eller skriftligt. Det är dock personen som tar fram avtalet som ansvar att klausulen formuleras på ett tydligt sätt.

Det finns flera olika former av klausuler. Det kan handla om ”Friskrivningsklausuler och upplysningsplikt”, ”Force majeure- eller befrielseklausuler”, ”Garantiklausuler” och ”Vitesklausuler”. Det finns även fler varianter men dessa är de vanligaste typerna av klausuler när det kommer till kontraktsskrivning mellan två parter. Läs mer om de olika varianterna längre ner.

Klausul

  • Är en tilläggsparagraf i en rättshandling som inskränker den på något vis.
  • Finns i flera olika varianter beroende på avsikt.
  • Personen som tar fram avtalet måste formulera klausulen så tydligt som möjligt.
  • Är till för att undvika missförstånd i ett avtal.
  • Kan inkludera vitesbelopp ifall ett avtalsbrott sker.
  • Klausuler ska alltid tolkas till kundens fördel vid oklarhet.
  • Går att förhandla fram nya klausuler mellan parter.

Friskrivning och vitesbelopp

”Friskrivningsklausuler och upplysningsplikt” innebär att man i en klausul skriver in inskränkningar i avtalet som annars skulle innebära avtalsbrott. Exempelvis kan det vara en friskrivning om en varas skick. Den kan vara konkret eller av en generell karaktär. Detta betyder att en kund rekommenderas att undersöka varan innan.

En säljare kan dock inte friskriva sig och samtidigt undanhålla information om en varas skick. Det kan dock i dessa fall uppstå bevisningsproblematik eftersom en säljare kan hävda att varans problem inte var sådan innan försäljningen gick igenom. En säljare kan därför inte friskriva sig och samtidigt lämna en garanti om en varas skick.

”Vitesklausuler” handlar om att ta fram ett bestämt bötesbelopp när ett avtalsbrott har skett. Detta används då det ofta kan vara svårt att räkna ut hur mycket skada ett avtalsbrott har åsamkat. Ett bestämt belopp innan används då som schablonbelopp. Dessa skrivs in främst när det gäller mer omfattande avtal.

Automatisera din bokföring med Dooer – Fota underlagen, resten sköter appen – Läs mer!

 

Force majeure och garanti

”Force majeure- eller befrielseklausuler” handlar om att parten som uppför kontraktet ska frias från att leva upp till avtalet om någon situation uppstår som de inte har kunnat påverka. För att detta ska gälla måste dessa situationer exemplifieras. Det kan vara krigssituation, naturkatastrof, terroristattack, strejk eller något liknande.

Det måste också framgå hur personen som tar fram avtalet ska kunna förutse och motverka dessa situationer så långt som möjligt, hur det kommer att påverka avtalet och exakt vad som kommer att hända om force majeure inträffar. Det kan handla om ifall avtalet då ska avbrytas, om tjänsten ska skjutas upp och så vidare.

”Garantiklausuler” handlar om att en varas skick garanteras vid tidpunkten för försäljningen till en kund. Det kan också innebära en garanti för att varans funktionsduglighet är garanterad under en specificerad tidsperiod. Ofta handlar det om vem som ska stå för reparationskostnader om ett fel uppstår.