Kommanditbolag är en speciell form av företag som består av två eller flera ägare med olika ansvar. En kommanditdelägare (bolagsman) deltar enbart med sin insats, och kan på sätt och vis jämföras med en aktieägare i ett aktiebolag. Att inneha delägarskap som kommanditdelägare är lika fritt som att äga aktier.

  • Kommanditbolag är ett slag av företag som regleras enligt lag
  • Kommanditdelägare och komplementär är två typer av delägare
  • Registrering av kommanditbolag sker till myndigheten Bolagsverket
  • Vid val av namn måste ordet kommanditbolag ingå
  • Det är tillåtet att ha både företag och enskilda som delägare i kommanditbolag
  • En kommanditdelägare måste bidra med en insats om minst 1 kr
  • Det finns vissa skillnader mellan större och mindre kommanditbolag

Kommanditdelägare och komplementär

KommanditdelägareEtt kommanditbolag kan sägas vara en form av handelsbolag med den skillnaden att delägarna har olika roller – i ett handelsbolag är bolagsmännen likställda. Ansvaret för en komplementär är helt obegränsat och kommanditdelägare utgör ett komplement till denne/dem. Dessa kan utgöras av fysiska eller juridiska personer, men stiftelser eller ideella föreningar får inte vara komplementär.

Delägare i kommanditbolag kan enbart vara delaktiga med det kapital som har satsats men kan i vissa fall ha betydande roller i företaget. Dock utgör en eller flera komplementära bolagsmän ledningen i ett kommanditbolag med det absoluta ansvaret för bolagets skulder och åtaganden. Kommanditbolag är ett begrepp inom svensk associationsrätt.

Former och krav

Den som vill registrera ett kommanditbolag får inte ha näringsförbud eller vara försatt i konkurs. I det fall en ny komplementär går in i annans ställe så blir denne skyldig att ansvara även för redan ingångna avtal och upplupna skulder. Däremot gäller inte detta för en nytillträdd kommanditdelägare.

Skillnaden mellan kommanditbolag, handelsbolag och enskild firma gentemot aktiebolag är att det finns ett personligt ansvar. Motsvarande svenskt kommanditbolag finns i flera andra länder, bland annat i Finland. Det enda som skiljer är namnet och beteckning på delägare. Vissa former av engelskans Limited company (Ltd), har några likheter.