Ett avtal är ett kontrakt som skrivs mellan två eller flera parter. Detta bildar ett rättsligt bindande förhållande mellan de inblandade och skall undertecknas av alla parter. Tvister om avtal regleras i svensk avtalslag. Kompanjonavtal är ett specifikt dokument som upprättas om personer eller företag vill driva affärer tillsammans.

  • Ett kompanjonavtal binder parterna samman i affärsangelägenheter
  • Avtal kan antingen vara ensidigt eller ömsesidigt
  • Endast den som är myndig kan teckna kompanjonavtal
  • Ett skriftligt undertecknat kompanjonavtal är juridiskt bindande
  • Undertecknandet av kompanjonavtal bör bevittnas av två oberoende personer
  • Vissa avtal är formavtal och måste vara bevittnade för att vara giltiga
  • Den internationella benämningen för avtal är traktat

Räkna med konflikter

KompanjonavtalTyvärr uppstår det ofta att kompanjoner har olika åsikter. I dessa fall är det viktigt att kompanjonavtalet reglerar alla tänkbara perspektiv så att tvister går att lösa på ett smidigt sätt. Målet med att bli kompanjoner brukar vara att driva affärer med vinst men om man inte kan komma överens kan verksamheten äventyras.

Innan ett avtal undertecknas är det därför viktigt att de inblandade ser på affärsverksamheten på samma sätt och att parternas uppgifter blir klart formulerat. Därför bör det skrivas in punkter i avtalet som berör affärsidé, långsiktiga och kortsiktiga mål, arbetsfördelning och hur beslut skall fattas.

Pengar talar sitt eget språk

Ekonomin är viktig, det gäller att ha allting klart om vad delägarna skall satsa ur egen ficka och hur sådan skuld för kompanjonskapet skall regleras. Om lån i bank skall tas upp skall eventuell borgensåtagande vara föreskriven i avtalet. Hur firman skall tecknas är ytterligare en punkt, skall firmateckningen ske gemensamt eller var för sig?

Sist men inte minst gäller det avkastning och ersättningar i form av lön: Hur skall vinst fördelas? Är arbetsfördelningen olika för parterna? Kanske visst arbete skall premieras större än annat? Slutligen bestäms det som kallas hembudsklausul som stipulerar hur andel skall överlåtas om kompanjonavtal upplöses.