Vad menas med Koncernbidrag?

En koncern är en associationsform som utgör en ekonomiskt enhet och som består av ett moderbolag och ett eller flera dotterbolag. Moderbolaget skall inneha aktiemajoritet i övriga bolag som ingår i koncernen för att de ska betraktas som dotterbolag. Varje dotterbolag upprättar sin egen årsredovisning, men det upprättas även en för koncernen som helhet.
Vid koncernens årsredovisning elimineras koncerninterna transaktioner för att visa koncernens sammantagna ekonomiska ställning som en ekonomisk enhet. Koncernbidrag kan lämnas och tas emot mellan dem i koncernen ingående bolagen och är skattemässigt avdragsgilla för givaren och skattepliktig intäkt för mottagaren. Men endast i de fall moderbolaget äger mer än 90% av respektive dotterbolag.

Koncernbidrag ger förutsättning för expansion och investeringar i dotterbolagen

Koncernbidragsmöjlighet skapar förutsättning för dig som företagare som har en koncern att balansera dina dotterbolags skattesituation, samtidigt som de drivs utifrån sina egen inriktning, strategi och mål. Att kunna hålla fokus på respektive verksamhet i dotterbolagen är det grundläggande syftet med en koncernbidragsmöjlighet.
Om varje dotterbolag skulle beskattas utan att hänsyn tas till att de ingår i en koncernstruktur, skulle skattemässiga skäl leda till att många skulle sätta ihop dotterbolagen till ett bolag. Med koncernbidragsmöjlighet kan nu koncernen reglera skattepositioner inom dotterbolagen med koncernbidrag. Det gör att förutsättningar skapas för en god verksamhetsstruktur samt incitament för ekonomiska offensiva framtidssatsningar.
  • Koncernbidrag ger möjlighet att hantera dotterbolagens skattepositioner sett i relation till hela koncernens situation och framtidsstrategi
  • Moderbolaget måste äga mer än 90% av dotterbolagen för att koncernbidrag ska få ges och lämnas
  • Koncernbidrag minskar koncernens skatt under ett enskilt beskattningsår (annars skulle de inte ges eller lämnas) för att undvik att alla dotterbolag fusioneras till moderbolaget.

Min koncern består av moderbolag och tre dotterbolag, kan koncernbidrag användas?

Så länge som koncernmoderbolaget äger mer än 90% av aktierna i respektive dotterbolag kan koncernbidrag användas. Exempel: dotterbolag A och B är helägda av koncernmoderbolaget, men dotterbolag C ägs av A ( 50%) och B (40.1%). Koncernen äger 90.1% av C och C omfattas av koncernbidragsmöjlighet.

Är det alltid tillåtet att föra över värden från dotterbolag till moderbolag enligt aktiebolagslagen?

Som du riktigt påpekar reglerar aktiebolagslagen förutsättningarna för överföring av värden från dotterbolag till moderbolag. Även om det skattemässigt är tillåtet att ge koncernbidrag kan sådant stå i motsatsförhållande till aktiebolagslagen, t.ex. vid skydd av minoritetens intressen. Utred alltid frågan innan bidrag lämnas.

Hur beslutas och lämnas koncernbidrag i praktiken?

Beslut fattas om att koncernbidrag till ett visst belopp skall lämnas från ett dotterbolag till moderbolaget eller till ett annat dotterbolag i koncernen. Det bolag som ger koncernbidrag betalar ut bidraget till det mottagande bolaget. Transaktionen bokförs i de två berörda bolagen. Koncernbidrag ges eller fås i samband med årsbokslut.

Jag köpte ett dotterbolag i november, kan det lämna koncernbidrag under samma år?

För att dotterbolag ska kunna lämna koncernbidrag under samma år krävs att de varit dotterbolag under hela räkenskapsåret. Det medför att det bolag du köpt i november inte kan lämna koncernbidrag i år, utan först under kommande år (räkenskapsår 2).

Hur resonerar kreditgivarna när det kommer till säkerheter för lån i en koncern?

När det finns en koncern är det vanligt att finansieringsfrågor hanteras på en koncerngemensam nivå. Det är oftast bäst och önskvärt för såväl koncernen som för berörda långivare. Säkerhetskrav som behövs för krediterna, liksom kreditvillkor, brukar hanteras på koncernövergripande nivå.