Om ett bolag eller en privatperson inte kan betala sina skulder, och inte heller beräknas kunna göra detta under en lång tid framöver, så kan bolaget eller personen komma att försättas i konkurs. Det innebär att bolaget eller privatpersonen inte längre förfogar över sina egna tillgångar och att dessa kommer att användas och säljas för att försöka reglera skulden eller skulderna. Den som går i konkurs kallas gäldenär och den som vill få in skulder kallas borgenär. Både gäldenären och borgenären kan ansöka om att inleda ett konkursförfarande och ansökningarna kommer att utredas och behandlas på samma sätt oberoende av vem den kommer ifrån, däremot så ser den fortsatta processen lite olika ut beroende av om det är ett företag, alltså en juridisk person eller en privatperson, inklusive enskilda firmor.

Vad händer vid en konkurs?

KonkursNär ett företag eller en privatperson inte längre kan betala sina skulder inleds ett konkursförfarande. Det är Tingsrätten som beslår om konkurs och om skulderna inte bedöms reglerbara inom en nära framtid kommer ett konkursförfarande att inledas. Tingsrätten tillsätter då en konkursförvaltare som kommer att göra en inventering av tillgångar och skulder. Tillgångar kan vara både likvida medel i form av pengar, men även egendom som till exempel utrustning eller fastigheter. Efter att detta kartlagts kommer tillgångarna att säljas för att betala av skulderna. Privatpersoner har dock rätt att behålla viss egendom som bedöms behövas för personligt bruk.

 

Skulderna kommer att regleras efter ett visst system. Det vill säga, vissa borgenärer har högre prioritet än andra, så kallad förmånsrätt. Skulderna kommer att betalas av enligt prioritetsordningen så länge som pengarna räcker. Om konkursprocessen gäller ett bolag kommer bolaget att sluta existera efter att förfarandet är över, då kan inga borgenärer längre kräva pengar eller ersättningar från bolaget, detta gäller dock inte privatpersoner som kan komma att krävas på betalning av skulder även efter att konkursförfarandet är avslutat. Det här gäller även ägare av enskilda firmor då firmans skulder i detta fall beräknas som privata.

Gäldenärens skyldigheter och rättigheter vid en konkurs

Konkursförvaltaren har rätt att fritt förfoga över gäldenärens tillgångar vid en konkurs. Undantaget är tillgångar som privatpersoner bedöms behöva för privat bruk, det här kan handla om till exempel kläder och möbler, eller tillgångar som har affektionsvärde, till exempel vigselringar och liknande. En privatperson har också rätt att behålla vissa arbetsinkomster som täcker levnadsomkostnader. Gäldenären kan också har rätt till reseersättning för resor till och från Tingsrätten eller förvaltaren om det behövs. Det är alltid konkursförvaltaren som bestämmer vilken egendom och hur mycket intäkter som en gäldenär har rätt att behålla.

Gäldenären får inte längre förfoga över någon av tillgångarna i konkursboet och inte till exempel sälja eller på annat sätt göra sig av med dessa tillgångar. Inte heller får gäldenären sluta nya avtal som på något sätt påverkar konkursboets ekonomi. Som gäldenär måste man också samarbeta med Tingsrätten och konkursförvaltaren så att denna har möjlighet att utföra sitt arbete. Vissa speciella regler gäller för bolag (enskilda firmor inte inräknat) och som bolagsrepresentant finns inga inskränkningar i den privata ekonomin under ett konkursförfarande.