När en gäldenär, det vill säga en som är skyldig pengar, men inte kan betala dessa skulder kan bolaget försättas i konkurs. Den som lånat ut pengar men inte kan återfå dessa kallas för borgenär. Det är tingsrätten som bestämmer om ett företag ska sättas i konkurs och om de beslutar om detta är det även de som utser en så kallad konkursförvaltare. Konkursförvaltaren samlar ihop de tillgångar som företaget har. Först går pengarna till att betala själva konkursförvaltaren för sitt jobb, sedan går resten till att betala tillbaka borgenären. Konkurs går företag i som inte kan rekonstrueras eller beräknas att rekreera inom den närmaste tiden. När det inte återstår något annat val är den sista utvägen konkurs. Detta bygger på den så kallade konkurslagen som regleras av svensk lag.

Vilka steg går konkursförvaltaren igenom?

Ett företag går i konkurs om de inte har tillräckligt med tillgångar att betala sina skulder samt om tingsrätten bedömer att den här situationer inte kommer ändras inom en snar framtid. Under konkursen räknar man ihop tillgångarna som då kallas för konkursboet. Det som ingår i konkursboet är allt som är av värde i bolaget. Det kan vara varulager, fordon och så vidare. Konkursboet räknas som en separat och enskild juridisk person. Det innebär att gäldenären förlorar makten över sina tillgångar.

Först måste konkursförvaltaren undersöka nuläget. Vilka tillgångar finns det i bolaget och vad kan de vara värda? Det finns vissa fall då man kan använda sig av en ekonom som konkursförvaltare, men allra vanligast är att jurister får de här uppdragen. Konkursförvaltaren måste se till att omvandla de tillgångar eller fordringar som finns i bolaget för att kunna se till att borgenären får tillbaka sina pengar. Det är eftersträvansvärt att betala tillbaka hela skulden till borgenären, men det är inte möjligt i alla fall.

Vad är syftet med konkursförvaltare?

KonkursförvaltareAtt ha en konkursförvaltare handlar om att man önskar ha en opartisk part som ska se till att uppdelningen av pengarna i bolaget blir så rättvis som möjlig. I vissa fall kan det nämligen finnas mer än en borgenär och då ska inte någon behandlas bättre än någon annan i uppdelningen av pengar. Om detta sker av gäldenären precis innan en konkurs så finns det möjligheter att kräva pengarna tillbaka så att man kan dela upp dessa rättvist istället mellan alla borgenärer.

Företaget eller bolaget som försatts i konkurs upphör att existera direkt efter konkursen är fulländad av konkursförvaltaren. De regler som reglerar konkurser kallas för konkurslagen medan förmånsrätten har en egen sektion som kallas förmånsrättslagen. Ett aktiebolag som sätts i konkurs avslutas med en slutdelning som innebär att aktieägarna ska få tillbaka så mycket av sitt kapital som möjligt. Det är ju nämligen aktieägarna som finansierat verksamheten även om de inte är aktiva i de strategiska besluten som fattas i bolaget.