Vad menas med Konsumentprisindex?

Konsumentprisindex förkortas vanligen KPI och är ett mått som används för att mäta prisutvecklingen för hela den privata konsumtionen i Sverige. Det är Statistiska centralbyrån som ansvarar för att räkna fram konsumentprisindex. Eftersom KPI används som underlag för att beräkna och analysera hushållens köpkraft och realinkomstutvecklingen, ligger det ofta till grund för löneförhandlingar.
Konsumentprisindex är också av intresse för att justera skatteskalor, pensioner och priser i olika typer av avtal. När kronans inhemska köpkraft ska mätas brukar man också titta på KPI, liksom när utvecklingen av konsumenternas köpkraft i Sverige ska jämföras med hur utvecklingen ser ut i andra länder. Syftet är att vara ett slags levnadskostnadsindex.

Hur KPI beräknas

Steg ett är att definiera en ”varukorg” som består av olika varor och tjänster som ett hushåll normalt konsumerar under en månad. Statistiska centralbyrån (SCB) gör detta varje månad och jämför sedan hur priset på varukorgen förändras. Denna utveckling ligger till grund för konsumentprisindexet som kan sägas visa den genomsnittliga prisutvecklingen.
KPI har en bred användning i hela samhället och används som underlag för prisjusteringar, löneuppgörelser, sociala förmåner mm. Dessutom fungerar det som ett inflationsmått, eftersom inflation gör att ”varukorgen” ökar i pris. Beroende på hur KPI utvecklar sig är det vanligt att anpassa löneavtal och dylikt för att ta hänsyn till hushållens ökade kostnader.
  • Förkortas KPI och mäter prisutvecklingen för all privat konsumtion
  • Statistiska centralbyrån (SCB) räknar fram KPI månadsvis genom att använda en varukorg med priset på olika varor och tjänster som ett hushåll normalt konsumerar, sedan visar indexet den genomsnittliga prisutvecklingen
  • KPI används som underlag i hela samhället när löneavtal, pensioner, skattesatser och mycket annat ska bestämmas

Varför är KPI ett bra mått på inflationen?

Konsumentprisindex visar hur priserna på vanliga varor och tjänster förändras över tid. I Sverige har KPI använts under många årtionden. Därför vet vi till exempel att med samma levnadsstandard har priserna i Sverige ungefär tredubblats från 1980 fram till 2018. Riksbanken utnyttjar KPI som underlag för penningpolitiken.

Vad ingår i den beryktade "varukorgen"?

Konsumentprisindex ingår i Sveriges officiella statistik och vem som helst kan gå till SCB:s hemsida för att få veta mer. Varukorgen för 2018 har 357 produktgrupper. De är fördelade på 253 varor och 94 tjänster. SCB samlar sedan in prisinformation från omkring 1600-1700 försäljningsställen för att beräkna priset på varukorgen.

Hur fungerar KPI som underlag för löneavtal?

Ofta används KPI som ett viktigt underlag när ett löneavtal ska förhandlas fram som ett sätt att kompensera för inflationen som ger ökade kostnader. Till exempel kan det leda till ett nytt löneavtal som innebär att lönerna höjs med konsumentprisindex plus två procent, vilket bör ge en högre reallön.

Hur är KPI relaterat till inflationsmålet?

I Sverige har Riksbanken ett inflationsmål på två procent. De har länge använt sig av KPI för att titta på den genomsnittliga prisförändringen över hela året. Sedan september 2017 har de dock ändrat målvariabel till KPIF som bygger på samma data, men räknar bort effekten av ändrade bostadsräntor.

Finns det några problem med KPI?

Den vanliga kritiken handlar om hur KPI hanterar teknikutveckling och kvalitetsskillnader. På SCB försöker man kompensera för när olika produktgrupper blir allt bättre för varje investerad krona, men ibland blir resultatet missvisande. Väldigt många faktorer måste hanteras och ibland gör man olika avvägningar både när KPI beräknas och tolkas.