Vad menas med Kontantmetoden?

Kontantmetoden är en av de två bokföringsmetoder som mindre företag tillämpar. Har man ett företag med en årsomsättning som understiger 3 miljoner kronor, kan kontantmetoden vara idealisk. Metoden syftar till att man inte bokför obetalda fakturor och skulder, utan enbart in- och utbetalningar som knyter an till dessa. Ett steg i bokföringen slopas därmed.
Med andra ord är kontantmetoden en förenklad version som gör att mindre företag med förre transaktioner, slipper bokföra varenda liten affärshändelse – något som däremot fakturametoden är känd för. Dock är baksidan med kontantmetoden, att man som företagare får en aning sämre översikt över alla händelser som löper under varje månad.

Kontantmetoden vid årsredovisningen – att tänka på

Om man som företagare har valt att använda sig av kontantmetoden (detta är valfritt för mindre företag och föreningar), bokförs således inte fakturor/leverantörsskulder såvida de inte är betalda – dock måste samtliga fakturor som ännu inte betalats, redovisas i bokslutet så att det framkommer till vilket räkenskapsår de tillhör.
Detta har medfört att kontantmetoden likaledes går under namnet bokslutsmetoden. På samma sätt figurerar den obetalda momsen från fakturorna i bokslutet. Det är dock värt att veta att många företag, trots skäl att tillämpa kontantmetoden, tycker att fakturametoden är lämpligare och därför väljer att byta. Ett byte får emellertid endast ske en gång.
  • Kontantmetoden är den ena bokföringsmetoden, faktureringsmetoden den andra. Kontantmetoden innebär att inkomna och utställda fakturor inte bokförs annat än på betalningsdagen
  • Metoden kan endast tillämpas av företag och föreningar med en omsättning som inte överstiger 3 miljoner kronor
  • Vid bokslutsdagen måste emellertid obetalda fakturor som anknyts till samma räkenskapsår, redovisas i årsredovisningen – så även momsen

Uppstår felaktigheter oftare med kontantmetoden?

Generellt ja. Dock beror det på hur du som företagare organiserar dig och hur du förvarar obetalda fakturor och leverantörsskulder. Att ha leverantörskontra samt ställa upp fakturorna i relation till ankomstdatum, bokstavsordning och fakturanummer är således ett utomordentligt tips för att ge dig själv bättre överblick och inte tappa bort viktig information.

Hur gör jag om jag vill byta bokföringsmetod?

Du som använder kontantmetoden har rätt att byta till faktureringsmetoden en gång. Det omvända går dock inte. Efter ett eventuellt byte har du således inte möjlighet att byta tillbaka om inte särskilda skäl uppgetts. Ett byte ska registreras och ansökas om hos Skatteverket genom en ändringsanmälan.

Hur redovisar man rut- och rotarbete via kontantmetoden?

När ett företag som utför rut- och rottjänster åt en privatperson redovisar enligt kontantmetoden, ska utgående moms som anknyts till kundens betalning, redovisas i deklarationen som motsvarar samma redovisningsperiod. Den resterande delen av momsen ska redovisas i den redovisningsperiod som gäller när företaget får ersättning av Skatteverket.

När får kontantmetoden inte användas?

Vid en årsomsättning som uppgår till mer än 3 miljoner kronor, får ett företag inte använda kontantmetoden. Omfattas företaget av en av de specifika redovisningslagarna, eller om det gäller ett finansiellt holdingbolag med koncernredovisning som innefattas av dessa redovisningslagar, så får inte heller kontantmetoden användas.

Hur bokförs momsen i kontantmetoden?

Bokföring av momsen enligt kontantmetoden sker på samma principer som de obetalda respektive de betalda fakturorna/leverantörsskulderna. Momsen bokförs således vid varje betalningstillfälle (utom vid bokslutet) och sker löpande under året. Fördelen med detta är att du får betalt från kunderna innan du ska redovisa momsen som uppkommer med försäljningen.