Vad är en Kontrollbalansräkning?

En kontrollbalansräkning upprättas för att skydda bolagets kapital om kostnaderna överstiger intäkterna. Om denna typ av situation uppstår i ett bolag måste en kontrollbalansräkning göras, men anledningen kan lika gärna vara att företaget är nytt och inte ännu har fått in tillräckligt med intäkter. Kontrollbalansräkning måste göras enligt lag.
Fördelen med en kontrollbalansräkning är att den är mer fördelaktig än det vanliga årsbokslutet. Tillgångar får värderas högre och skulder lägre än i redovisningen. Äger bolaget till exempel en fastighet måste man ta upp dess marknadsvärde istället för dess anskaffningsvärde och på så sätt komma högre upp i värde. Detta gör att kontrollbalansräkningen måste granskas av revisor.

Varför är kontrollbalansräkning så viktigt?

Det är mycket viktigt för ett företag att upprätta kontrollbalansräkningar, eftersom styrelsens ledamöter kan bli personligt ansvariga för att betala om en kontrollbalansräkning inte finns. Detta betalningsansvar blir som en slags straffavgift. Det är med andra ord alltid företagets styrelse som måste upprätta en kontrollbalansräkning.
Eftersom det är styrelseledamöterna som kan bli betalningsansvariga om företaget går i konkurs är det väsentligt att kontrollbalansräkningen görs på rätt sätt. Det är särskilt viktigt att påpeka att nystartade företag måste upprätta detta, eftersom det kan vara tufft i början. Kontrollbalansräkningen är ett sätt att få företaget att vidta åtgärder innan det är för sent.
  • Reglerna för kontrollbalansräkning finns nedtecknade i aktiebolagslagen och betyder att om företagets kapital är lägre än registrerat aktiekapital, måste kontrollbalansräkning upprättas.
  • Kontrollbalansräkningen upprättas som den vanliga årsredovisningen men med justeringar av värde hos tillgångar.
  • En kontrollbalansräkning måste alltid undertecknas av styrelsen och en revisor som enligt lag måste ha granskat den först.

Är kontrollbalansräkningen synonym med risk för konkurs?

Nej, inte alltid men i grova drag kan man ändå säga att de ofta hänger samman. Ofta kan det innebära att likviditeten i företaget är på väg att sina. En kontrollbalansräkning är dock också möjlig även när god likviditet existerar, eftersom företaget kan ha tagit lån från banken eller liknande.

Kan kontrollbalansräkningen granskas om bolaget inte valt revisor?

Det finns ju mindre aktiebolag som inte har valt någon revisor på grund av ändringar i bolagsordningen, men då går det bra att anlita en redovisningskonsult eller en behörig revisor som tar tag i granskningen. Detta måste göras innan kontrollstämman kan godkänna kontrollbalansräkningen.

Vad sker efter kontrollbalansräkningens upprättelse?

När kontrollbalansräkningen är granskad och godkänd måste ett extramöte inom bolagsstämman hållas. Det är då man sätter sig ned och beslutar om de åtgärder som måste vidtas för att företaget ska komma på rätt köl igen. Man kan också besluta om att sätta företaget i konkurs.

Hur länge har företaget på sig att vidta åtgärder?

När kontrollbalansräkningen är gjord och bolagsstämman beslutar att inte sätta företaget i konkurs har man 8 månader på sig att vidta åtgärder och hitta lösningar för problemet – med andra ord återställa det egna kapitalet. 8 månader senare måste en ny kontrollbalansräkning upprättas.

Hur ser man att en kontrollbalansräkning är nästa steg?

Genom att ha goda rutiner i ekonomin och bevaka redovisningen noggrant. Detta görs oftast bäst i digitaliserad form där ekonomin kan följas i realtid. Negligera inte varningssignaler som:

  • Brist på betalningsförmåga
  • Det negativa kassaflödet
  • Värdeminskningar på tillgångar
  • Om det uppstår alltfler tvister med kunder och leverantörer