Ett kooperativ är en samverkan av medlemmar som äger och driver en verksamhet tillsammans i en ekonomisk samverkan. Syftet med ett kooperativ är att det ska ge alla som är med ekonomisk nytta och i många fall finns det också ett intresse över att tillföra något till samhället genom sin kooperation. Det som är unikt med denna typ av organisationsform är att alla som är med i kooperativet har lika stor rösträtt i beslut samt att allt arbete som rör kooperativet ska vara så jämnt fördelat som möjligt mellan medlemmarna. Det som driver medlemmarna till att starta denna typ av ekonomiska kooperation är för att tillsammans tillgodose alla medlemmars behov både kulturellt, ekonomiskt och socialt. Vinster och resurser används därför som ett medel till att uppnå detta och inte som ett mål i vinst för själva verksamheten.

Vilka riktlinjer gäller i ett kooperativ?

Det finns en hel del olika former av kooperativ och då även vissa riktlinjer som behöver följas. Då detta ska klassas som en form av öppen verksamhet så är det bland annat viktigt att man följer etniska grunder där man inte lägger någon värdering på sexuell läggning, kön, etnicitet, religion eller annat gällande medlemskap i kooperativet. Det är ett helt frivilligt deltagande från alla medverkande att delta. Det är också även viktigt att det med jämna mellanrum är en demokratisk medlemskontroll inom kooperativet, eftersom att det är medlemmarna själva som styr och inte någon högre.
Kooperativ
Man brukar i regel ha en eller flera som genom framröstning i gruppen blir förtroendevald att ta lite större ansvar. Alla medlemmar har lika stor möjlighet att vara med och påverka beslut som görs i kooperativet. Medlemmarna ska också på ett rättvist sätt bidra till kooperationens kapital mellan varandra. I vissa fall så har även kooperativ avtal med andra typer av organisationer eller verksamheter, där riktlinjerna kan skilja något. De som är med i kooperativet ska också ha tillgång till kontinuerlig utbildning och praktik för att öka utvecklingen inom föreningen.

Olika typer av kooperativ

Ett kooperativ kan fungera på lite olika sätt, bland annat så kan det vara en samverkan av flera producenter, så som inom jord eller lantbruk exempelvis. Ett kooperativ kan också vara en samverkan av konsumenter, vilket matvaruaffären Coop är ett exempel på. Vissa kooperativ fungerar både som producent och konsumentföreträdare. Många små företag skapar också kooperativ mellan varandra lokalt, så att de kan gemensamt marknadsföra sin verksamhet och dela på lokaler och på sätt nyttja sina resurser på ett bättre sätt samt hjälpa varandra att växa och utvecklas.

Svensk lagstiftning har gjort så att de flesta kooperativ klassas som ekonomiska föreningar, men ett kooperativ kan bedrivas i vilken associationsform som helst. Vinstutdelning inom kooperativet ska fördelas ut efter den omfattning som medlemmarna har deltagit i verksamheten. Detta betalas i regel ut i slutet på året som en typ av återbäring. Ett annat vanligt exempel på kooperativ är brukarkooperativ, där brukarna äger kooperativet och därefter anställer personlig assistans. Det finns också hyresföreningar som arbetar i kooperativ där kooperativet hyr ut bostäder till sina medlemmar.