Att driva ett företag med kooperativa värderingar handlar mycket om samarbete. Ordet kooperativ kommer från latin och kan översättas med ”arbeta tillsammans”. För att detta ska fungera bör alla som är delaktiga i ett kooperativ ha samma värderingar vad gäller driften av företaget. Det ska finnas en öppenhet och hederlighet mellan delägarna och medlemmarna.

  • I ett kooperativ arbetar man tillsammans för samma sak
  • Det ska finnas öppenhet och hederlighet mellan delägarna och medlemmarna
  • Socialt ansvar och omsorg om andra är viktiga punkter
  • Kooperativet drivs genom demokrati och jämställdhet där alla har lika stort ansvar
  • Medlemskap i ett kooperativ ska vara frivilligt och öppet utan diskriminering
  • Demokratisk medlemskontroll betyder att medlemmarna styr verksamheten med hjälp av förtroendevalda
  • Föreningen jobbar för ett hållbart lokalsamhälle enligt de riktlinjer medlemmarna har bestämt

Demokrati och delat ansvar

Kooperativa värderingarI en kooperativ förening ses vinsten oftast som ett medel och inte en måltavla. Målet är istället medlemsnytta vilket betyder att man försöker tillgodose medlemmarnas behov vilket kan vara ekonomiskt, kulturellt eller socialt. Eftersom en förening ska drivas demokratiskt är allas medlemskap värt en röst, oavsett hur mycket man har satsat.

Den största styrkan i ett företag som drivs kooperativt är att man delar både på motgångarna och framgångarna. Ingen av medlemmarna ska kunna skaffa sig större inflytande än de andra genom större investering utan istället ska fokus ligga på glädjen i att arbeta tillsammans för en gemensam sak.

Socialt ansvar och jämställdhet

Kooperativa föreningar drivs ibland som näringsverksamheter med ett socialt ansvar där man arbetsintegrerar personer som har svårt att få jobb. Vanligt är då att man arbetstränar och rehabiliterar dessa personer så att de senare ska ha lättare att få jobb hos andra arbetsgivare. Dessa företag definieras som arbetsintegrerande sociala företag.

När det gäller jämställdhet i styrelsen har det visat sig att kooperativa företag är bra på det, helt enligt vad principerna säger. Det ska inte finnas någon diskriminering bland medlemmarna vad gäller kön, religion, sexuell läggning eller religiös övertygelse utan medlemskapet ska vara öppet för alla.