Vad innebär kortfristiga skulder?

Termen kortfristiga skulder används inom redovisningens värld för att beskriva en grupp av skulder i ett företag. Dessa kortfristiga skulder tas upp i den så kallade balansräkningen; den redovisningsdel som visar tillgångar samt skulder. Dessa karaktäriseras av en kort löptid. En skuld till en leverantör är ett bra exempel på kortfristig skuld.
Ett företag har olika typer av skuldkonton, men när det handlar om denna typ av skulder avslöjar namnet vad det rör sig om. Kortfristiga skulder har en kort löptid och bör återbetalas inom högst ett år från det att företagets balansräkning upprättats. Du kommer enbart att bokföra denna typ av skulder i den nämnda balansräkningen.

Vad kan kortfristiga skulder vara i företag?

Vid räkenskapets slut är det dags för bokslut och här ingår den så kallade balansräkningen, där tillgångar och skulder redovisas. Kortfristiga skulder kan inom företag vara leverantörsskulder som ska betalas inom en snar framtid, men även löner till personal är ett bra exempel på denna typ av skulder.
Löptiden på kortfristiga skulder är max ett år och du räknar detta från och med den dag balansräkningen skapats. Inlånat kapital från andra företag ska in som kortfristig skuld i balansräkningen, liksom företagets skatteskulder. Upplupna kostnader är kortfristiga skulder och syftar till något som använts, men ännu inte har betalats (exempelvis el- eller telefonräkning).
  • Ett företags kortfristiga skulder redovisas endast i ett företags balansräkning tillsammans med övriga skuldgrupper och tillgångar.
  • Just denna typ av skulder karaktäriseras av att vara korta med en löptid på max ett år, räknat från den dag balansräkningen upprättats.
  • Några exempel på kortfristiga skulder är leverantörsskulder, lönekostnader, skatter och upplupna kostnader.

Vad händer när en skuld stryks?

Ibland kan en skuld strykas med tiden och då måste detta registreras för att förändra företagets resultaträkning. Du ska då bokföra den strykta skulden i balansräkningen och även som en intäkt i företagets resultaträkning. Det är av stor vikt att tydligt informera om saldots kortfristiga skulder, vilka har bokförts separat.

Vad räknas som kortfristig skuld?

En kortfristig skuld i ett företag kan vara av olika slag, men den gemensamma egenskapen är att samtliga har en kort så kallad löptid. Det innebär att skulderna ska återbetalas inom max ett år från det att företagets balansräkning tagits fram. Löneskulder, skatter och upplupna kostnader som telefonräkning är några exempel.

Bokförs kortfristig skuld löpande?

En kortfristig skuld amorteras på samma sätt som långfristiga skulder eftersom de normalt sett återbetalas vid fakturans (skuldens) förfallodag. När den kortfristiga skulden antingen betalats eller blivit avskriven ska den bokas bort från företagets balansräkning. Återbetalning bokför du i balansräkningen, men en bortskriven skuld ska bokföras även i resultaträkningen som en intäkt.

Hur bokförs kortfristiga skulder i annan valuta?

Många företag bedriver verksamhet på flera marknader utöver den svenska, vilket innebär att andra valutor används och fakturor kan utställas i annat än svenska kronor. När det kommer till kortfristiga skulder med en utländsk valuta, ska omräkning ske till redovisningsvalutan baserad på dagens värde (den dag skulden upprättades).

Vad har kortfristiga skulder och balansräkning gemensamt?

Skulder är en av de tre element som ingår i ett företags balansräkning, vilket är en viktig rapport som utöver skulder även beskriver eget kapital samt tillgångar. Företagsskulder kan delas in i långfristiga- eller kortfristiga skulder, där de sistnämnda har en kort löptid på max ett år.