Vad menas med Kredittid?

Kredittiden är den tid som en kund har på sig att betala en vara som har köpts från ett företag. Det är således den tid som löper mellan faktureringstillfället fram till den slutliga betalningsdagen. Här kan företag upprätta olika villkor och tidsspann mellan sig och kunderna, vilket då figurerar i avtalen.
Det finns ingen lag som säger hur länge en kredittid måste förlöpa, den vanligaste är 30 dagar företag emellan. För privatkonsumenter brukar det ligga runt 14 dagar men både konsumenter och företag kan ofta förlänga kredittiden; trots då kommer leverantörerna säkerligen att vilja kompenseras för detta. I så fall kan detta påverka ett företags betalningsströmmar negativt.

Villkor för kredittid

För företag som inte upprättat ett tydligt avtal för vad som gäller angående kredittider är tumregeln att köparen tvingas betala när säljaren begär det. I annat fall tillkommer dröjsmålsränta och påminnelseavgifter vilket kan stå köparen dyrt. Det är dock alltid rekommenderat att man upprättar ett avtal parterna emellan så att man slipper missförstånd.
Det är nämligen vida känt att företag som låter kunderna få en alltför utökad kredittid kommer att påverkas negativ ur likviditetsperspektiv. Detta gäller speciellt för mindre företag som är i större behov av kontanta medel för att klara sig. Det är säljaren som beslutar om kredittider och sätter således ett datum som passar för det specifika behovet.
  • Kredittid är den tid som löper mellan datumet då säljaren utfärdade en faktura och det slutliga datumet då fakturabeloppet ska ha varit betalt.
  • Om kredittiden har löpt ut och betalningen har uteblivit, ska köparen faktureras med ytterligare dröjsmålsränta och påminnelseavgift.
  • Är kunden näringsidkare respektive en myndighet, ställs inga direkta krav på att informera om dröjsmålsräntan.

Kan man kräva in beloppet innan kredittiden har löpt ut?

Nej, om det finns nedtecknat en viss kredittid i avtalet köpare och säljare emellan, då är det också det datumet som gäller. Om det däremot inte finns någon angiven kredittid och säljaren kräver in pengarna, då har denne rätt att göra det efter 30 dagar, enligt räntelagen.

Vilka avgifter tillkommer vid utebliven betalning?

När kredittiden löpt ut och din kund inte har betalat har du rätt att ta ut dröjsmålsränta. Som säljare har du även rätt att kräva en påminnelseavgift som oftast ligger runt 60 kronor. Dröjsmålsräntan går att avtala om men om så inte gjorts får du sätta räntan 8 procentenheter över referensräntan.

Vad gör jag för att undvika uteblivna betalningar?

Det bästa är att ta regelbundna kreditupplysningar på kunderna för att kontrollera deras betalningsförmåga så att du inte står där med skägget i brevlådan och måste håva in betalningar, vilket kräver både administration och energi som kan läggas på annat. Upprätta även ett avtal – det vinner båda parter på.

Vilka är alternativen om jag upptäcker att kunden har betalningssvårigheter?

Istället för att ge kunder kredittid kan du för vissa kunder använda andra betalningsalternativ. Att begära kontant betalning är det vanliga men även postförskott eller begära förskottsbetalning innan leverans sker kan också vara ett fördelaktigt alternativ. Var alltid försiktig med att ge krediter.

Finns det tips på hur jag räknar ut den "riktiga" kredittiden?

Summera alla kundfordringar som du ännu inte fått betalt för, dela med årsomsättningen och multiplicera det med 360. Resultatet kommer att visa en genomsnittlig kredittid som du bör se över. På så sätt kan du strama åt villkoren nästa gång för att förändra dina rutiner.