Befarad och konstaterad kundförlust

När en kund inte har betalat sin faktura kommer det bokföringsmässigt att handla om en kundförlust. För ett aktiebolag gäller det dessutom att identifiera om det handlar om en befarad- eller konstaterad kundförlust. Det finns en fullt naturlig förklaring till varför man gör denna uppdelning inom bokföring.
En befarad kundförlust innebär att du skriver ned kundfordringar och ökar kontot för befarade förluster för kundfordringar. Momsen däremot får du vänta med att korrigera. Eftersom betalning fortfarande kan ske så har du inte rätt att få tillbaka det eventuella momsbeloppet. Om kunden garanterat inte kommer att betala bokför du om skulden till en konstaterad kundförlust.

När är det en befarad eller konstaterad kundförlust?

Skulden ska alltid bokföras som befarad kundförlust så länge kunden i fråga inte har gått i konkurs eller likvidation. Att korrigera en skuld bara några dagar efter förfallodatum är onödigt dubbelarbete. 60-90 dagar efter förfallodatum kan vara en lämplig tid för bokföring av befarad kundförlust.
Konstaterad kundförlust avser när kunden har gått i konkurs eller likvidation, som nämnts tidigare. I normalfallet räcker detta men det finns undantag. Om ditt företags fordran inte finns upptagen i konkursbouppteckningen kan skulden tolkas som att den har betalats eller aldrig har existerat. Därför är det viktigt att se till att fordran finns med i konkursbouppteckningen.
 • Det är viktigt att skilja på befarade- och konstaterade kundförluster, eftersom du inte har rätt att få tillbaka momsen på befarade kundförluster. Däremot för konstaterade kundförluster får du tillbaka momsen.
 • Befarad kundförlust gäller tills dess att kunden har gått i konkurs eller likvidation.
 • Se till att företagets fordran finns med i konkursbouppteckningen.

Hur bokför man en befarad kundförlust?

Om fakturan har passerat med mer än 60-90 dagar efter förfallodatum bokförs fordran som en befarad kundförlust. Här nedan ser du exempel på bokföring av en skuld på 50.000 kronor exklusive moms.

 • 1519 – Nedskrivning av kundfordringar / Kredit 50.000
 • 6352 – Befarade förluster på kundfordringar / Debet 50.000

Hur ändrar man en befarad kundförlust till en konstaterad?

Den tidigare befarade kundförlusten är nu konstaterad, skulden är 62.500 kronor inkl. moms.

 • 1519 – Nedskrivning av kundfordringar / Debet 50.000
 • 6352 – Befarade förluster på kundfordringar / Kredit 50.000
 • 1511 – Kundfordran / Kredit 62.500
 • 2641 – Ingående moms, sv / Debet 12.500
 • 6351 – Konstaterade kundförluster / Debet 50.000

Hur bokför man en konstaterad kundförlust?

Under bokslutsarbetet har man upptäckt att företaget har en fordran utställd till en kund som har gått i konkurs. Skulden har INTE bokförts som befarad kundförlust tidigare. Skulden är 62.500 kr inkl. moms.

 • 1511 – Kundfordran / Kredit 62.500
 • 2641 – Ingående moms, sv / Debet 12.500
 • 6351 – Konstaterade kundförluster / Debet 50.000

Hur gör en enskild näringsverksamhet med kundförluster?

Det avgörs av vilken bokföringsmetod ni har valt – fakturametoden eller kontantmetoden.

Vid fakturametoden fungerar det precis som för aktiebolag eftersom du då bokför kundfordran och momsen när fakturan skapas och sedan bokför igen när kunden betalar.

Vid kontantmetoden bokför man endast när betalningen sker och därför behöver ingen korrigering göras.

Hur vet vi att fordran finns med i konkursbouppteckningen?

När ett företag går i konkurs upprättar konkursförvaltaren ett register med alla skulder. Sedan får alla som har en fordran till företaget ett brev per post där det framgår hur stor skulden är. Senare kommer även ett brev med konkursförvaltarens utlåtande om skulden kommer att återbetalas eller ej.