Vad menas med Kursdifferens?

En kursdifferens är den skillnad som uppstår när man ska räkna om valutor, vilket gör att beloppet kan ändras något. Ett annat ord för kursdifferens är valutadifferens. När skillnaden uppstår i samband med en överföring, vilket är vanligt inom affärsvärlden, kallas det dock helst kursdifferens. Denna omräkning regleras via datum och tillvägagångssätt.
Eftersom det är olämpligt ur många perspektiv att göra överföringar i flera olika valutor, så räknas kursen istället om vid två tillfällen – dels när fakturan skickas och dels när den kommer till det andra företaget. Dagen som kursdifferensen sker kallas för bokningsdagen. Man talar även om realiserad vs orealiserad kursdifferens, vilket betyder utnyttjad differens eller inte.

Kursdifferens och valutagenomsnitt

Om ett företag handlar med många länder och gör överföringar i många olika valutor, så kan man använda sig av något som kallas för löpande valutagenomsnitt, vilket är mer praktiskt. Dock måste man hålla god koll på kursutvecklingen så att kursdifferensen inte blir för stor vid årsslutet.
Löpande valutagenomsnitt är en genomsnittlig valuta som beräknas genom att ta medelvärdet under en hel månad eller liknande och där man sett till de stora bankernas olika valutakurser. Denna metod kan vara bättre när man har ett internationellt företag som gör affärer med många länder. När man upprättar bokslut genomförs dock omvandlingen enligt balansdagens kurs.
  • Kursdifferensen är den skillnad i kurs som uppstår vid en banköverföring när det rör sig om två olika valutor
  • Ett smartare alternativ för företag som överför många olika valutor, är att tillämpa löpande valutagenomsnitt
  • Omräkningen och kursdifferensen skall göras när fakturan skickas samt när den tas emot av det köpande företaget/kunden

Vad är realiserad vs orealiserad kursdifferens, mer ingående?

En realiserad kursdifferens har du dragit nytta av, t.ex om du satt in pengar i Euro och kursen gått upp och du tagit ut pengarna. En orealiserad kursdifferens är en uppgång i kursen som du väljer att inte utnyttja, t.ex. låta värdepapperet står kvar utan att sälja det.

Kan man blanda olika valutor i den svenska bokföringen?

Du kan hålla dig till kronor och ören samt Euro, oavsett om ditt företag äger ett bankgirokonto i en annan utländsk valuta. Detta innebär att om du utfärdar en faktura i den utländska valutan som du har på kontot måste du göra en omräkning och bokföra den.

Hur fungerar valutakursförlust?

Om valutakursen på en kundfordran sjunker mellan de båda omräkningstillfällena så uppstår valutakursförlust. Samma sak inträffar om valutakursen på en leverantörsskuld stiger mellan de båda tillfällena som omräkning sker. Dessa ska bokföras som övriga rörelsekostnader, vilket vanligen sker i kontogrupp 79. Är de inte av rörelsekaraktär bokförs de i kontoklass 8.

Hur uppstår en valutakursvinst?

Om företaget har en kundfordran och valutakursen stiger mellan de båda omräkningsdatumen har en valutakursvinst uppkommit. Om företaget istället har en leverantörsskuld och valutakursen sjunker mellan omräkningarna, så har även här en valutakursvinst uppstått. Om fordringarna eller skulderna är av rörelsekaraktär ska valutakursvinsterna bokföras i kontogrupp 39, annars i kontoklass 8.

Är valutakursvinster momsbelagda?

Nej, det är ingen moms på eventuella valutakursvinster då dessa så kallade vinster helt enkelt inte ingår i momspliktig försäljning. Däremot är de skattepliktiga intäkter och ska redovisas i inkomstdeklarationen. Det spelar då heller ingen roll om de anses vara realiserade eller orealiserade, eftersom en vinst i alla fall har uppkommit.