För att särskilt viktiga beslut ska bli godkända i ett bolag, krävs kvalificerad majoritet av aktieägarna då de fattar beslut. Syftet med kvalificerad majoritet då beslut ska fattas är att skydda minoritetsägare. Man kan säga att ju viktigare ett beslut är desto större är kravet på hur stor majoritet det krävs.

  • Kvalificerad majoritet är det samma som mer än hälften
  • Vid bolagsstämmor krävs vid vissa beslut att mer än 2/3 står bakom beslutet
  • Frånvarande med rösträtt räknas in i beräkningen
  • Närvarande med rösträtt men som avstår från att rösta räknas in i beräkningen
  • Vissa beslut kräver att 9/10 står bakom beslutet
  • 2/3 beslut krävs exempelvis vid ändring av bolasgsordningen
  • 9/10 beslut krävs exempelvis om aktieägarnas förutsättningar för vinst förändras

Om 2/3 beslut

En del beslut ska fattas med minimum 66 % av de röster som givits, och av aktierna som företräds vid bolagsstämman. Resultatet av röstningen påverkas alltså också av de aktieägare som inte är med, och även de som är med vid bolagsstämman men är passiva när röstningen genomförs.

Kvalificerad majoritet

Exempel på sådana beslut som kräver minst 2/3 av rösterna kan vara bland annat att förändra bolagsordningen, ge styrelsen mandat att bestämma angående nyemission av bland annat teckningsoptioner och aktier, att kunna förskaffa egna aktier på olika sätt, bolagsdelning eller fusion. I andra lägen krävs ännu större andel röster för att beslut ska fattas.

Om 9/10 beslut

I somliga, inte så vanliga, fall räcker det alltså inte ens med 2/3 majoritet för att beslut ska kunna fattas av bolagsstämman. Då finns det krav på att minst 9/10 (av de angivna rösterna av aktierna som företräds vid bolagsstämman) måste fatta beslutet. Även detta beslut påverkas av passiva aktieägare under fattande av beslut.

Om bolagsordningen ska ändras och innebär att företagets syfte ändras till att inte åstadkomma vinst åt ägarna alternativt ifall aktieägarnas rättigheter till nettoegendom eller bolagsvinst reduceras, om aktieägarnas skyldighet att betala för bolaget ökar, om en samtyckes- eller inlösenklausul skrivs in i bolagsordningen och som innebär att det minskar rätten att skaffa sig aktier minskar.