Med kvittning inom företag menas en typ av betalning, vilket innebär att till exempel en skuld kvittas mot en fordran. Ett företag kan exempelvis kvitta lön mot en skuld som den anställde har gentemot företaget. Kvittning kan även ske vid konkurs där borgenären har möjlighet att avräkna sin egen fordran mot den egna skulden.

Inom bokföring finns särskilda regler gällande kvittning som avdrag. Företag kan exempelvis i samband med redovisning kvitta eventuella förluster under året mot vinster med syftet att minska skattebeloppet. Dessa kan vara både i form av aktier och fonder. Skulle vinsten inte vara tillräckligt stor för att täcka förlusten får den resterande förlustdelen dras av med 70 %.

Kvittning inom företag

KvittningFör företag är framför allt kvittering ett sätt att skapa balans i siffrorna. Genom att kvitta skulder mot varandra kan de ekonomiska kalkylerna hålla sig på rätt bana. Ju tidigare skulder kan städas upp, desto bättre oavsett det gäller kvittning mellan företaget och anställda eller gentemot kunder.

Skattemässigt har kvittning en tämligen betydande roll för företag. Genom att kvitta en fordran mot en annan fordran kan eventuella skatter reduceras. Inom företags redovisning sker kvittning ganska frekvent som en åtgärd för att balansera och hålla skatter på en rimlig nivå. En aktievinst kan med andra ord kvittas mot en aktieförlust och reducera det slutliga skattebeloppet.

Kvittning är en slags avräkning av skulder, vilket kan ske av olika grunder. Inom företag används kvittering för att kvitta exempelvis skulder mot löner, men även vid konkurser. Kvittning är också en skatteåtgärd för att hålla eventella skatter på lägre nivå där en förlust under året kvittas mot en vinst.

Frågor och svar om kvittning

 • Vad innebär ”kvotering” inom kvittning?
  När företag använder sig av kvittning för att balansera förluster mot vinster. Det kan exempelvis gälla en aktieförlust som kvittas mot en aktievinst, men där vinsten inte täcker hela förlustbeloppet. Begreppet används inom svenska skattesammanhang och syftar till den del av den resterande förlusten som ska tas upp till beskattning.
 • Vad syftar fordran till?
  Inom kvittning (och bokföring) används begreppet fordran för att beskriva en typ av uppstådd skuld, vilken kvitteras. Inom redovisning beskrivs fordringar som kortfristiga eller långfristiga, men grundinnebörden är densamma. Ett företag kan exempelvis kvitta en innestående lön hos en anställd som har en fordran (skuld) till företaget.
 • Vad menas med konkurskvittning?
  När ett företag begärs i konkurs kan viss form av kvittning äga rum för att ”lösa upp” skulder/fordran. Det bör dock nämnas att reglerna gällande kvittning vid konkurs är tämligen strikta och det är enbart en viss typ av fordringar som beviljas kvittas enligt svensk lag.
 • Kan fondvinster kvittas?
  Ja, värdepapper är en form av betalmedel där vinster kan kvittas mot förluster. Det innebär i praktiken att en fondförlust under året kan kvitta en vinst, vilket resulterar i reducerade skatter. Även aktieförluster kan kvittas mot aktievinster, men även mot exempelvis obligationer om några aktierelaterade vinster inte finns.
 • Vad innebär kvittningsförklaring?
  En kvittning kan vara frivillig och överenskommen mellan två parter som till exempel mellan en anställd och företaget. Vid kvittningsförklaring har däremot en av de ingående parterna krävt att kvittning ska ske. Vid företagskonkurs eller rekonstruktion av ett existerande företag finns dock särskilda bestämmelser gällande kvittning och på vilka grunder det ska ske.

Kvittning, dödning och preskription

Kvittning - Sammanfattning

 • En kvittning innebär att en skuld eller något annat kvittas mot en fordran.
 • Ordet har en speciell betydelse inom bokföring: exempelvis kan en vinst kvittas mot en förlust.
 • En kvittning kan skapa balans i ett företags siffror.
 • Kvittning kan också vara ett sätt att minska ett företags skatt.