Laga kraft är en term som man juridiskt sett använder och betyder att ett beslut eller en dom från en myndighet eller hos en domstol inte längre går att överklaga. Det betyder alltså att man inte på något sätt kan överklaga sin dom genom vanliga rättsmedel.

Om det gäller ett mål där brott förekommit ser reglerna lite annorlunda ut. I de fall där domen blivit ställd i tingsrätt, så kan man överklaga upp till tre veckor efter domen. Om man har fått domen i Högsta domstolen så träder laga kraft in efter 4 veckor.
Laga kraft
Där beslut har fattats av förvaltningsinsats eller kommunfullmäktige, så har man 3 veckor på sig att överklaga till förvaltningsdomstol. I vissa fall där överklagan inte kommit in under giltig tid, så kan det gälla 3 veckor från det att den som mottagit beslutet har fått det istället.

  • Laga kraft – En dom som inte längre går att överklaga.
  • Vid brottsmål där dom satts i tingsrätt träder laga kraft in 3 veckor efter beslut.
  • Vid dom från Högsta domstolen träder laga kraft in 4 veckor efter beslut.
  • Om beslut är fattat av kommunfullmäktige ska svarande ha 3 veckor på sig att överklaga.
  • Undantag kan göras i de fall där inte överklagan kommit in i
  • I dessa fall ytterligare 3 veckor att överklaga, från det att man mottagit beslut
  • I särskilda tvistemåls-fall träder laga kraft in samma dag som beslutet mottagits från Högsta domstolen.

Hur fungerar Laga kraft?

I rättsfall där exempelvis våld eller brott har begåtts så fungerar rättsprocessen så att efter en överläggning mellan nämndemän och domare så meddelas den straffade sin dom. Efter att domen har blivit satt så har den straffade 3 veckor på sig att överklaga domen innan laga kraft träder in.

Det finns en hel del straff som man kan få som påföljd i brottsmål, med allt från böter till fängelsestraff och vad straffet blir beror givetvis på graden av brott. Den som inte är nöjd med beslutet kan då om denna skickar in en överklagan inom svarstiden få sin dom prövad ytterligare.

När man ska överklaga en dom som blivit satt i tingsrätten, så kan den som blivit dömd samt även åklagaren överklaga beslutet inom beslutstiden gått ut och därmed ha en chans att få domen prövad ytterligare i hovrätten. För att hovrätten ska gå igenom överklagan, så krävs även ett prövningstillstånd.

Vad är ett prövningstillstånd?

För att man ska kunna skicka in en överklagan av ett beslut till hovrätten så krävs det ett prövningstillstånd. För att man ska få detta, så måste man ha starka grunder till att fallet ska prövas igen. Det kan vara att man anser att något gått fel till i rättsbeslutet.

Det kan också vara att det tillkommit nya bevis som gör att man antar att beslutet hade sett annorlunda ut med nya grunder. Om de är så att man har fått sin dom prövad i hovrätten och fortfarande inte är nöjd, så kan man överklaga ytterligare en gång inom svarstiden.

För att få sitt fall prövat i Högsta domstolen så krävs det skäliga grunder, då dom redan blivit fattad av både tingsrätt och hovrätt. I de fall som inte någon har överklagat en dom inom de 3 veckor man har på sig så träder alltså Laga kraft in och beslutet kan inte längre överklagas.