Vad menas med Lagervärdering?

Lagervärdering är något som genomförs via två skilda händelser. I första hand gäller det att genomföra en inventering vid början av det nya räkenskapsåret. Detta för att företaget behöver veta vad som fanns kvar i lagret vid räkenskapsårets slut. Utifrån denna information ska sedan lagrets värde föras in i bokföringen i samband med bokslutet.
Vid värdering av lagret gäller ”lägsta värdets princip”, förkortat LVP. För att tillämpa LVP behöver företaget ta reda på både lagrets anskaffningsvärde och lagrets verkliga värde. Det verkliga värdet är försäljningspriset minskat med eventuella försäljningskostnader. Det som ger det lägsta värdet av dessa två är hur mycket lagret får värderas till som högst.

Inkurans och FIFO-metoden

För företag som önskar värdera sitt lager än lägre kan tillämpa reglerverket för inkurans. Enligt Skatteverkets gällande praxis får lagervärdet reduceras med upp till 3 %. Varför man tillåter detta beror på att ett lager kan bestå till viss del av svårsålda varor som i slutändan kastas eller en del varor har skadats.
Vid lagervärdering och framförallt inventeringen gäller det även att ta hänsyn till FIFO-metoden. FIFO är en förkortning för ”först in, först ut” och betyder att de varor som levererades först till företaget troligtvis också såldes först. På så vis kan du enkelt ta reda på exakt anskaffningsvärde utan att fundera på vilket pris under året som gäller.
  • Lagervärdering genomförs med hjälp av två skilda händelser – inventeringen som genomförs i anslutning till räkenskapsårets slut och bokslutet som sker senare.
  • Det är alltid det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet som avgör hur mycket lagret högst får värderas till.
  • Vid inventering och bokslut gäller det att ta hänsyn till FIFO-metoden och LVP.

Hur bokförs lagrets värde?

När du för första gången ska boka in lagervärdet har du ingen ingående balans i bokföringskontot för varulagret. I detta bokföringsexempel uppgår lagrets värde till 100.000 kronor:

  • 1460 – Varulager / Debet 100.000
  • 4960 – Förändring av varulager / Kredit 100.000

För exempel där varulagret minskar eller ökar i värde se exemplen nedan.

Hur bokförs en ökning av lagrets värde?

Om företagets lager det föregående räkenskapsår uppgick till 100.000 kronor och inför nästa räkenskapsår har ökat till 150.000 kronor, bokförs det på ett liknande vis som exemplet ovan:

  • 1460 – Varulager / Debet 50.000
  • 4960 – Förändring av varulager / Kredit 50.000

Man bokför endast mellanskillnaden 100.000 – 150.000 = 50.000 kr.

Hur bokförs en minskning av lagrets värde?

Om företagets lager det föregående räkenskapsåret uppgick till 100.000 kronor och inför nästa räkenskapsår har minskat till 75.000 kronor, ser bokföringen ut enligt följande:

  • 1460 – Varulager / Kredit 25.000
  • 4960 – Förändring av varulager / Debet 25.000

Man bokför endast mellanskillnaden 100.000 – 75.000 = 25.000 kr.

Vad är skillnaden mellan FIFO och FIFU?

Betydelsen är densamma men grundar sig i olika språk. FIFO som är det mest vedertagna begreppet grundar sig i det engelska språket där FIFO står för: ”First In First Out”. FIFU å andra sidan grundar sig i det svenska språket och står för: ”Först In Först Ut”.

Hur ska en inventering gå till?

Hur en inventering ska gå till regleras i ”Lag om inventering av varulager för inkomsttaxering”. Kortfattat gäller det att räkna alla artiklar, värdera dem och anteckna dessa på inventeringslistor. Inventering av lagret ska kunna visa lagersaldo för alla artiklar den sista dagen på räkenskapsåret.