Vad menas med Långfristiga skulder?

Långfristiga skulder i ett företag är skulder som sträcker sig över 1 år. Motsatsen är kortfristiga skulder som förfaller inom 1 år. Exempel på långfristiga skulder kan vara banklån, obligationslån, checkräkningskrediter och längre lån till andra närstående företag. Dessa skulder figurerar således på kreditsidan i balansräkningen och återbetalningsperioden sträcker sig alltså över en längre tid.
För att en långfristig skuld ska kunna räknas som en sådan, måste en överenskommelse ha skett mellan långivare och låntagare, det vill säga företaget – om att löptiden är längre än ett år. En skuld som står som utebliven betalning och har så gjort under en längre tid, kan således inte räknas som en långfristig skuld.

Regler gällande långfristiga skulder

Långfristiga skulder är i regel avdragsgilla och beläggs inte med moms på varken lånet, amorteringarna eller räntan som avser den långfristiga skulden. Vanligast vid långfristiga skulder är att finansiären kräver olika former av säkerhet, vilket kan röra sig om ett pantbrev eller en borgenär med mera.
Långfristiga skulder brukar även grunda sig på någon form av skuldebrev där bestämmelser om amortering och ränta finns nedtecknat. Dessa skuldebrev kan vara enkla eller löpande, vilket i det sistnämnda fallet innebär att gäldenären kan överlåta skulden på någon annan person. Långfristiga skulder ska alltid redovisas i företagets balansräkning och tas bort när den är återbetald/bortskriven.
  • En skuld kan vara kortfristig och förfalla inom ett år, eller långfristig och sträcka sig bortom ett år vad gäller återbetalningstid
  • Långfristiga skulder betyder poster på kreditsidan i företagets balansräkning och måste kvarstå där till skulden inte längre gäller
  • Långfristiga skulder kan vara raka lån eller annuitetslån, checkräkningskrediter eller skulder med avtal om en längre återbetalningsperiod

Var bokförs långfristiga skulder enligt BAS-kontoplanen?

Långfristiga skulder har en egen kontogrupp, nämligen kontogrupp 23 i BAS-kontoplanen. Dock kan vissa långfristiga skulder också bokföras i kontogrupp 40 som avser varuinköp eller materialinköp. Vissa företag som investerar och handlar med finansiella instrument, brukar bokföra långfristiga skulder som varulager – det vill säga de klassificeras som detta.

Finns det fall där långfristig skuld kan betraktas som kortfristig och tvärtom?

Företag kan klassificera långfristiga skulder som kortfristiga, trots att återbetalningstiden överstiger 12 månader. Detta om de långfristiga skulderna är knutna till den normala verksamhetscykeln och är rörelserelaterade såsom upplupna personalkostnader. Checkräkningskrediter som troligen kommer förnyas räknas som långfristiga även om de från början var kortfristiga.

Hur går man tillväga om den långfristiga skulden är i utländsk valuta?

Om en långfristig skuld är i en utländsk valuta så ska skulden omräknas i redovisningsenheten på det datum som skulden uppstod. Om skulden har säkrats med ett terminskontrakt måste dock den del som innefattas av detta kontrakt omräknas till terminkursen.

Vad är istället exempel på kortfristiga skulder?

Motsatsen till långfristiga skulder är kortfristiga skulder och hit räknas exempelvis leverantörskulder, skatteskulder, moms, upplupna kostnader och personalens källskatt. I vissa fall kan dessa dock betraktas som långfristiga skulder eftersom deras återbetalningstid kan vara aningen längre än 12 månader, men då ska de ingå som rörelserelaterade skulder.

Hur ska långfristiga skulder redovisas?

Långfristiga skulder delas in i poster så det klart och tydligt framkommer var de hör hemma i balansräkningen. En uppdatering har gjorts i ÅRL som innebär att långfristiga skulder som förfaller senare än 5 år måste finnas i årsredovisningen samt att småföretag inte behöver lämna en grundlig upplysning för de enskilda skuldposterna.