I varje styrelse, vare sig det är en bolagsstyrelse, en ledningsgrupp inom yrkeshögskolan eller en styrelse i en ideell eller ekonomisk förening, återfinns det flera ledamöter. En ledamot har röstsrätt i styrelsen, och har i uppdrag att verka enligt bolagets eller föreningens stadgar och politices,
LedamotEn ledningsgrupp med ledamöter kan också vara tillsatt för att ansvara för uppdraget att anta, kvalitetssäkra och examinera de studerande vid en yrkeshögskoleutbildning. I varje styrelse ska en av ledamöterna utses till ordförande, och en annan av ledamöterna som kassör. Vanligt är att ytterligare en ledamot utnämns till sekreterare.

I stadgarna för en förening eller i ledningsgruppens arbetsordning är det beslutat hur måna ledamöter som ska vara närvarande när beslut ska fattas. Det ska också framgå hur långt i förväg en ledamot ska kallas till möte, och när en dagordning för mötet ska sändas ut.

  • En ledamot är en del i en styrelse eller en ledningsgrupp
  • Varje ledamot har rätt att rösta i beslutsfrågor
  • En styrelse ska ha en utsedd ordförande och en kassör
  • Möten i styrelsen ska kallas till på ett korrekt sätt
  • Nyval av styrelse kan ske enligt stadgar eller arbetsordning
  • En av ledamöterna brukar vara kassör i styrelsen
  • Styrelsen är skyldig att redovisa sitt arbete

Ledamöternas arbete i en styrelse

När en styrelse fattar beslut, ska besluten vara transparenta inte bara för de enskilda ledamöterna i styrelsen, utan även för dem styrelsen verkar för. Är det en bolagsstyrelse med aktieägare är styrelse skyldiga att redovisa möten, men också den ekonomi styrelsen fört. Detta sker genom att styrelsen varje år skapar en årsredovisning.

I årsredovisningen framgår intäkter och utgifter som styrelsen beslutat om, samt den ekonomiska situationen i form av tillgångar och eventuella skulder i en balansräkning. Styrelsen begär därefter ett årsmöte, då samtliga medlemmar i en förening kan dela med sig av synpunkter och ställa frågor. Styrelsen begär därefter ansvarsfrihet.

Får styrelsen ansvarsfrihet kan de enskilda ledamöterna inte ställas till svars för eventuella misstag som begåtts under året, såtillvida det inte är händelser som kan falla under en brottsrubricering, så åtal kan väckas. För att undvika dessa situationer, har en styrelse en extern revisor som granskar de ekonomiska transaktioner styrelsen beviljar.

Varför ska man vara ledamot?

Att vara ledamot i en styrelse är ett intressant och lärorikt uppdrag. Det är ett bra sätt att få inblick i hur ett bolag arbetar och lära sig mötesteknik, träna sin formella argumentation, vara med och besluta i viktiga frågor. Dessutom behöver alla ideella föreningar en styrelse som frivilligt leder arbetet.

Att få vara en del av en förenings arbete kan ge möjligheter att påverka i de frågor som ligger just dig som ledamot varmt om hjärtat. Vägföreningen, idrottsklubben, den kooperativa förskolan – alla drivs de av ledamöter som i olika roller sköter hela verksamheten. Ledamöterna har ett viktigt jobb.

En en idrottsföreningen kan ledamöterna räkna med några styrelsemöten per år, samt ett större årsmöte. Man brukar ha anställda som sköter det löpande arbete, men fattar alla beslut i styrelsen. Detsamma gäller de flesta typer av styrelser eller sammanhang ledamöter ingår i. Det dagliga arbetet sköts av andra, men besluten fattas av ledamöterna i styrelsen.