Lekmannarevisorer är vanliga i bland annat bostadsrättsstyrelser och i föreningar. De ska bland annat granska om föreningen eller bolaget sköter sin verksamhet och sin ekonomi på ett tillfredsställande projekt. En lekmannarevisor har ingen utbildning och kan aldrig ersätta en kvalificerad revisor. Att vara lekmannarevisor innebär bland annat:

  • Att komplettera den kvalificerade revisorns granskning av räkenskaperna.
  • Att skriva under revisionsberättelsen tillsammans med den kvalificerade revisorn.
  • Att ha tillräckligt god insikt i och erfarenhet av ekonomiska förhållanden.
  • Att läsa och granskar protokoll från styrelsemötena.
  • Att ha kännedom om förslag på åtgärder från styrelsen och om dessa utförs.
  • Att granska styrelsen och påpeka felaktigheter eller brister i styrelsens arbete.
  • Att granska så att inga ekonomiska oegentligheter förekommer i verksamheten.

Vem kan bli lekmannarevisor?

LekmannarevisorFör att bli lekmannarevisor krävs ingen formell utbildning men den som blir vald måste ha tillräckligt med kunskap om ekonomi för att kunna utföra uppdraget. Det är också viktigt att den som bli vald till lekmannarevisor inte sitter i styrelsen, deltar i styrelsearbetet eller har andra kopplingar till styrelsen som påverkar granskningen.

Lekmannarevisorns viktigaste uppgift är att se till att det inte förekommer några ekonomiska oegentligheter i bolaget eller föreningen. Därför är det viktigt att den person som åtar sig att bli lekmannarevisor tar uppdraget på största allvar, noggrant sätter sig in i dokument, redovisningar och protokoll och har en kontinuerlig dialog med styrelsen om deras arbete.

Lekmannarevisorer i kommunala aktiebolag

Kommunala aktiebolag är bolag som är helägda av kommunen. Dessa granskas ofta av lekmannarevisorer för att stärka insynen i bolagen. Det är kommunfullmäktige som utser lekmannarevisorerna för de kommunala bolagen och huvudsyftet är att utröna om bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med huvudmannens, det vill säga kommunens, mål.

Lekmannarevisorer, oberoende av om dessa har fått sitt uppdrag av ett bolag, en förening eller av kommunen, ska följa reglerna för god revisionssed. Inom kommunen är det dock alltid en eller flera auktoriserade revisorer som i slutändan ansvarar för ekonomin och förvaltningen. Även landsting och regionförbund kan nyttja lekmannarevisorer.