För att underlätta bokföringen är det vanligt att skapa ett slags sidoregister eller en databas som kallas reskontra. I reskontran samlas uppgifter som sedan läggs till grund för bokföringen. En reskontra kan inbegripa olika slags kategorier, så som kunder, anställda eller leverantörer. Leverantörsreskontra är således ett register över ett företags eller en organisations leverantörer.

I leverantörsreskontran kan ett företag alltså samla information om sina leverantörer, deras organisationsnummer, kontaktuppgifter och specifika kontaktpersoner. I reskontran samlas sedan alla betalda och obetalda fakturor som kopplas till den specifika leverantören, samt eventuella returer, reklamationer eller andra ekonomiska ärenden som kan relateras till leverantören.

Leverantörsreskontran utgör sedan grunden till den vanliga bokföringen. För redovisningskonsulter, revisorer och andra som ansvarar för eller granskar bokföringen utgör leverantörsreskontran ett verktyg som ger en överblick över företagets totala kostnad för en viss leverantör samt eventuella framtida betalningar som ska inkomma, vilket underlättar planeringen inför kommande räkenskapsår.

  • Reskontra är ett begrepp inom bokföring som används av företag
  • En reskontra används som en specifikation eller databas över exempelvis kunder och leverantörer
  • En leverantörsreskontra är en reskontra som innehåller uppgifter om ett företags leverantörer
  • I leverantörsreskontran samlas uppgifter om leverantörerna och fakturor kopplade till dem
  • I leverantörsreskontran kan även uppgifter om returer och reklamationer samlas
  • Leverantörsreskontra utgör en särskild typ av bokföring som underlättar den vanliga bokföringen
  • Reskontra kan även upprättas kring företagets kunder eller anställda

Reskontra underlättar bokföringen

LeverantörsreskontraI större företag eller organisationer kan det vara svårt att få en överblick över intäkter och kostnader om dessa endast är upptagna som en post i balansräkningen. Därför kan man upprätta en reskontra över varje del av företagets ekonomiska samarbeten eller avtal. En reskontra över leverantörer, kunder eller anställda underlättar såväl överblicken som bokföringen.

I balansräkningen upptas alla kostnader relaterade till företagets organisationer under posten leverantörskostnader. Leverantörsreskontran utgör en specifikation av denna post och företaget bör regelbundet stämma av dessa två mot varandra så att det inte uppstår differenser. Hur ofta avstämningarna bör ske avgörs av företagets storlek och antalet leverantörer.

Bokföringen utgör företagets nav och är något som varje näringsidkare måste upprätta enligt bokföringslagen. Syftet med bokföringen är att kontrollera och överblicka verksamheten. Det finns dock inget krav om att upprätta reskontran i kombination med den löpande bokföringen och det är därför upp till varje enskild organisation att skapa sådana.

Reskontra underlättar vid analys

Upprättandet av reskontran över kunder eller leverantörer underlättar alltså bokföringen och möjligheten att kontrollera leverantörskostnader, men det är inte det enda syftet med reskontran. En reskontra kan även användas för att förutse ekonomin i företaget och planera framtida investeringar, eftersom det av leverantörsreskontran framgår vilka fakturor som ännu är obetalda.

Leverantörsreskontran kan även användas för att analysera verksamheten. Av denna reskontra kan företaget dra slutsatser om den enskilda leverantören och ställa denne mot andra likvärdiga leverantörer, vilket blir ett viktigt verktyg i kommande upphandlingar. Man kan även använda reskontran för att analysera och följa upp statistik över företagets inköp.

Att upprätta en reskontra över företagets leverantörer underlättar således för flera funktioner inom organisationen och bidrar till såväl en effektiv bokföring som en framåtsyftande och väl underbyggd planering och analys av framtida likviditet och investeringar. Reskontran är således oftast värd de resurser som tas i anspråk för att upprätta och underhålla denna databas.