Vad menas med LIFO?

LIFO är ett kösystem som är inbyggt i en datastruktur. Last in, first out, betyder på svenska sist in, först ut. Det innebär en struktur i systemet som tar det första elementet som kommer in och behandlar det så fort den är klar med föregående uppgift. Detta system används främst vid varulagervärdering.
LIFO används således när varulagret ska värderas, vilket ofta sker i samband med slutet på räkenskapsåret. På så sätt inventeras lagret och en värdering uppskattas. LIFO är då en vanlig metod som ofta används mer i Östeuropa och i USA än i Sverige. Kortfattat betyder det att sista inköpta/tillverkade varan ska förbrukas/säljas först – last in, first out!

När LIFO används

LIFO är en bra tillämpningsmetod om man köper in varor utan bäst före-datum, eller när man tillverkar produkter i stora volymer eller säljer varor i stora upplagor. Med LIFO tar man hänsyn till att de nyinköpta varornas kostnader kan stiga, vilket genererar lägre vinst på dessa. Därför anses LIFO ge ett sänkt nettoresultat.
LIFO används också när vissa företag väljer att skära ned på personal. I dessa fall döper man om systemet från sist-in-först-ut principen till anciennitetsprincipen. Det innebär att den som blev anställd sist också ryker först om företaget tvingas avskeda folk. Den som har fler tjänsteår på nacken har således företräde.
  • LIFO förklaras med last in first out och är ett datasystem som används vid varulagervärdering
  • LIFO kan också tillämpas vid nedskärning i verksamheter och innebär att den som kom sist får gå först om företaget tvingas säga upp personal
  • LIFO är ovanlig i Sverige, den metod som används oftare på hemmaplan är FIFO – first in first out

Vad är motsatsen till LIFO?

Motsatsen till LIFO är FIFO, first in first out, vilket också är den äldre principen. FIFO baseras på ett vanligt kösystem och dess princip att första varan in ska vara den som säljs först. De senast inköpta varorna är således de som normalt finns i lagret vid räkenskapsårets slut.

Hur fungerar LIFO rent tekniskt?

LIFO har en inbyggd stack eller ett linjärt datasystem eller struktur med två funktioner som kallas push och pop. Det är push som lägger det sista elementet överst på ”högen” och det är pop som tar detta sista element och behandlar det. Informationen lagras och hämtas i rätt turordning.

Varför är LIFO ovanlig i Sverige?

Dels för att FIFO är den äldre principen som man anser är mer rättvis eftersom de första varorna behöver säljas först då de kan föråldras och bli sämre, och dels för att LIFO kan bidra till skattemässiga fördelar och lönsamhet för företaget. Lifo-metoden används dessutom främst för olja, kemikalier och metaller.

Hur ofta bör man göra en lagerinventering?

Oavsett om du använder LIFO eller FIFO, så ska en lagervärdering eller inventering göras minst en gång om året. Lagervärderingen ställs sedan i resultaträkningen vid årsredovisningen för att uppvisa kostnader för de sålda varorna. Kvarvarande varor på lager redovisas istället som en tillgång.

På vilket sätt kan LIFO utgöra skattelättnader?

Ett varulagers kostnader ändras från år till år och kostnaderna stiger vanligtvis. Med LIFO-metoden så matchar företaget de senare kostnaderna med intäkterna även om det skett en prisstegring och på så sätt få skattefördelar, inte minst under inflationstider. Branscher som uppskattar LIFO är bl.a. närbutiker och råvarubranscher.