Likvidation är när man på eget beslut eller efter bestämmelse upplöser ett företag. Ordet har samma rot som ordet likviditet och betyder flytande. Mer specifikt så handlar det alltså om att förvandla resurser från ett fast tillstånd (alltså i form av ett företag och dess tillgångar) till flytande tillstånd (alltså pengar). Man gör skillnad på om likvideringen är frivillig eller om den är ett resultat av tvång och i Sverige gäller olika regler för de två formerna av likvidation. Ifall det rör sig om tvångslikvidation sker det efter beslut hos antingen bolagsverket eller hos domstolarna. Då handlar det ofta om att bolaget inte följt reglerna. Vi ska här igenom hur detta fungerar och när företag antingen bestämmer sig för att gå igenom med detta eller blir tvingade till det av utomstående krafter.

Hur fungerar frivillig likvidation

Ett beslut om frivillig likvidation ska anmälas hos Bolagsverket, vilka har en uppsättning regler för hur det ska ske. För det första finns det regler för hur ett förslag till likvidation inom ett bolag ska ske. Bolag har till exempel i uppgift att föreslå en likvidator (en person som ansvarar för likvidationen), som sedan bolagsverket eller en domstol väljer. Ifall de inte lämnar ett förslag väljer bolagsverket en jurist till uppgiften. I förslaget måste de även fastställa datum för likvidationen och ange skäl till att beslutet föreslås. Bolaget måste dessutom varsla sina aktieägare om beslutet i god tid.
Likvidation
Sedan ska ett beslut tas inom bolaget, vilket görs i bolagsstämman. Ifall likvidationen är frivillig så räcker det med en majoritet av rösterna i bolagsstämman för att få igenom det. Men ifall bolaget i sin bolagsordning har beslutat om annat är det de som gäller. Alternativt, ifall bolaget har i sin bolagsordning en bestämmelse som under omständigheterna gör bolaget skyldiga att likvidera så gäller inte regeln om majoritet. Ifall ett bolag ändrar sig innan det beslutade datumet för likvidationen har de rätt att ändra sig.

Vad är tvångslikvidation?

Det finns i lagen en rad omständigheter under vilka bolagsverket eller domstolar kan tvinga ett bolag till likvidation. Detta sker när bolagen inte följer vissa regler. Bolagsverket kan till exempel kräva likvidation ifall bolaget inte har utsett en VD, ifall de inte har utsett en revisor efter att ett krav på en sådan förts fram eller ifall de inte skickat in sin årsredovisning. Bolagsverket kan även kräva likvidation ifall ett aktiebolags värde understiger gränsen för att få vara registrerad som ett aktiebolag.

När Bolagsverket tvingar ett bolag till likvidation börjar de med att skicka ett likvidationsföreläggande. När detta görs måste det även meddelas till inrikes tidningar och till posten eftersom bolagsverket har i uppgift att delge potentiella borgenärer och aktieägarna också. Företaget har en chans att slippa likvidation men är då tvungna att leva upp till de krav som ställs inom en viss tidsram. Ifall, exempelvis, ett bolag tvingas till likvidation för att de inte utsett en VD kan de undkomma beslutet genom att utse en VD inom tidsfristen bolagsverket gett.