LikvidatorDet finns en rad bestämmelser för hur en likvidering av ett företag måste gå till. Ett av dessa krav är att man utser en likvidator som har i uppgift att överse likvidationen och se till att allt går som det ska. Likvidator är en viktig del av likvidationen.

Ett företag kan av flera anledningar välja att likvidera. Ordet likvidation kommer från ordet ’likvid’, alltså flytande. Det man avser med likvidation är förvandlande av fast kapital till flytande kapital; alltså försäljningen av ett bolags resurser. En likvidation kan vara frivillig eller påtvingad av bolagsverket eller av en domstol.

Ifall bolagsverket påtvingar ett bolag likvidation är det bolagsverket som utser likvidator; om en domstol beordrar likvidationen blir det istället domstolen som utser likvidatorn. Vid frivillig likvidation är det bolagets stämma, alltså aktieägarna, som bestämmer vem som blir likvidator. Men även i dessa tillfällen måste likvidatorn godkännas av bolagsverket.

  • En likvidator överser likvidationen av ett bolag
  • Likvidatorn måste ha fyllt arton år när denne utses
  • En likvidator kan inte vara försatt i konkurs vid utnämnande
  • En likvidator får inte ha någon förvaltare vid utnämning
  • En likvidator får inte ha straffats med näringsförbud
  • Likvidatorn får inte ha inflytande i bolaget eller vara bolagets revisor.
  • Bolagsverket eller domstolar väljer eller godkänner likvidatorn

Vem får bli likvidator?

Eftersom likvidatorn har ett stort ansvar får inte vem som helst ta den uppgiften. I bestämmelserna som bolagsverket satt upp får till exempel inte en likvidator vara en del av bolagets styrelse, eller vanligtvis ens haft inflytande över bolaget. Bolagets revisorer är därför också undantagna denna position.

Det är väldigt viktigt att likvidatorn har hög kompetens, och detta står också i regelverket. Den nödvändiga kompetensen och erfarenheten är såklart avhängigt den typ av verksamhet bolaget sysslar med. Det viktiga är att kompetens och erfarenhet finns, och att denna redogörs för i en speciell sorts meritförteckning.

Sedan är det alltså upp till Bolagsverket att godkänna kandidaten. Ifall en likvidator vill avgå krävs det att denne har skäl till sin avgång. Avgången godkänns av Bolagsverket. Ifall en likvidator inte sköter sitt arbete på något vis kan bolagsverket eller domstolen sparka denne. Likvidatorn har rätt till en lön som betalas av bolaget.

Likvidatorns ansvar och uppgifter

Väldigt kort sagt kan man säg att likvidatorn ersätter bolagets styrelse, VD och firmatecknare ifall någon sådan finns. Denne får alltså full laglig kontroll över bolaget. Likvidatorns uppgift är att avveckla bolaget och att stå ansvarig för att detta görs på ett korrekt och lagenligt sätt.

Mer specifikt ska likvidatorn uppfylla en rad uppgifter mot ägarna och mot andra parter. Likvidatorn ska se till att bolagets egendomar och kapital säljs och att eventuella skulder bolaget kan ha betalas tillbaka. Därefter ska likvidatorn se till att aktieägarna får sin rätta andel av försäljningen.

Mer tekniska uppgifter tillkommer också likvidatorn. Dessa inkluderar upprättandet av årsredovisningar, upprättandet av en slutredovisning samt att anmäla att likvidationen har genomförts till berörda myndigheter. Då potentialen för att oegentligheter äger rum vid ett aktiebolags likvidering är stora, är likvidatorns uppgift mycket viktig. Det finns alltså goda skäl till det omfattande regelverket.