Likviditet refererar till ett företag eller en privatpersons förmögenhet i kontanter eller deras förmåga att erhålla kontanter. Det är med andra ord ett mått på ett företags betalningsförmåga, speciellt när det gäller kortsiktiga betalningar. Det är viktigt att veta att likviditeten hos ett företag inte nödvändigtvis hänger ihop med storleken på deras kapital. Ett företag kan ha stora ekonomiska tillgångar men om dessa tillgångar är fastigheter och annat som tar lång tid att sälja för att få kontanter så är likviditeten ändå låg. Vad som anses vara en hög eller låg likviditet skiljer sig stort också mellan olika branscher. I vissa branscher är omsättningen väldigt snabb och då behövs en större tillgång till kontanter. I andra bransch är omsättningen väldigt långsam vilket betyder att det är osannolikt att ett företag stöter på problem för att de inte kan frigöra en viss mängd kontanter på kort tid.

Varför är god likviditet viktigt?

Likviditet

God likviditet är inte bara fördelaktigt utan helt avgörande för ett företags överlevnad. Ett företag som inte kan möta sina utgifter kommer snabbt att gå in konkurs, även om de har andra tillgångar. God likviditet ger dig även mer flexibilitet, om ditt företag upptäcker en lönsam nisch kan ni undersöka den och investera där utan att vänta. God likviditet kan även minska dina kostnader. Om ett företag med dålig likviditet stöter på oväntade utgifter kan de tvingas sälja tillgångar till ett pris under marknadsvärdet bara för att garantera en snabb affär, något som ett företag med hög likviditet slipper göra.

Så hur kan man förbättra sin likviditet? Om ditt företag låter sina kunder betala med faktura kan du se över huruvida det är fördelaktigt och i så fall hur lång tid kunder bör ha på sig att betala. I vissa fall kan man öka kundernas förtroende och få fler kunder genom att erbjuda faktura betalningar men man bör också vara medveten om att det har en negativ effekt på företagets likviditet. Andra saker att se över kan vara om man ska hyra eller äga sina lokaler och om man ska ha fast personal eller konsulter.

Har likviditet några nackdelar?

Många företag försöker begränsa sin likviditet så mycket de kan utan att äventyra sin förmåga att möta fasta och oväntade utgifter. Anledningen till det här är att kontanter inte kan inbringa någon inkomst. För att företaget ska kunna expandera behöver delar av inkomsterna läggas på utveckling av nya produkter, marknadsundersökningar, reklam, ökad personalstyrka och liknande. Ett företag som har för hög likviditet kommer att gå miste om möjligheter i marknaden och på sikt kan det sätta företagets image och överlevnad i fara.

Ett företag som inte producerar nya produkter eller vars produkter inte är lika avancerad som konkurrenternas kommer snabbt att förlora kunder. Detta kallas för alternativkostnad, indirekta kostnader som företag möter på grund av att de har en hög likviditet. Men en onödigt hög likviditet för med sig ännu fler nackdelar. Den främsta är att på grund av inflationen så minskar pengars värde kontinuerligt. Värdet på illikvida tillgångar som till exempel fastigheter kan däremot öka i värde. Ett företag med mycket kontanter har också högre skattekrav.