Marknadsandel är hur stor procent ett företag har av den totala marknaden. Oftast avser det den inhemska marknaden inom samma bransch, men termen används också när bolag jämförs på den europeiska eller internationella marknaden. För företag är det viktigt med stora marknadsandelar eftersom det innebär en ökad vinst.

  • Marknadsandelar visar hur stor procent ett företag har
  • Det är inte bara staten som har rätt att driva monopol
  • EU-domstolen kan stoppa fusioner om det nya företagets marknadsandelar skulle blir för stort
  • Det finns särskilda formler för att beräkna marknadsandelar
  • För att få ökade marknadsandelar måste bolaget växa snabbare än den totala marknaden
  • Ett företag kan vara dominerande på den inhemska marknaden men litet på internationell nivå
  • Företag med höga marknadsandelar får inte missbruka sin makt

En vanlig målsättning

MarknadsandelNär det gäller marknadsandelar är ett ökat antal ett av de vanligaste målen för företag. Det gäller att försäljningen av tjänster eller produkter ökar mer än vad den totala marknadens andelar gör för att kunna expandera. För att kunna beräkna framtidens andelar finns det olika formler att använda.

Att ha stora marknadsandelar är en maktfaktor och det innebär oftast större vinster till företaget. Det beror på lägre styckepris men högre marginaler och ett större kundutbud med högre volymer. För företag som har stora andelar på marknaden och räknas som dominerande inom sin bransch finns regler att följa för att inte konsumenterna ska missgynnas.

Företag med stora marknadsandelar

Det är inte bara staten som har rätt till monopol utan det finns även privata företag som genom exempelvis patent som bedriver handel under liknande former. Ett problem är att konkurrensen kan sättas ur spel så det är viktigt att följa de regler som finns på marknaden mot exempelvis kartellbildningar.

Det kan även uppstå problem vid fusioner att ett företag får för stora marknadsandelar. Då kan EU-domstolen exempelvis gå in och förhindra fusionen eller uppköpet för att gynna den fria konkurrensen. Även om uppköpsbudet är accepterat av aktieägarna så hävs köpet och aktierna flyttas från apportkontot till den ordinarie aktiedepån.