En marknadsplan kan vara en del av en övergripande affärsplan. Solid marknadsstrategi är grunden för en välskriven marknadsplan. Om en marknadsföringsplan innehåller en lista över åtgärder, utan en bra strategisk grund, är den till ingen eller liten nytta för ett företag. En sådan här plan är ett omfattande dokument eller en plan som beskriver ett företags planer gällande reklam och marknadsföring för det kommande året. En sådan här plan innehåller också en beskrivning av företagets nuvarande marknadsföringsposition, en diskussion om marknaden och en beskrivning av den marknads-mix som ett företag kommer att använda för att uppnå sina marknadsföringsmål. En plan har en formell struktur, men kan användas som ett formellt eller informellt dokument vilket gör det mycket flexibelt. Det bör innehålla en del historiska data, framtida förutsägelser och metoder eller strategier för att uppnå marknadsföringsmålen.

En introduktion till marknadsplaner

MarknadsplanMarknadsföringsplaner börjar oftast med en identifiering av kundbehov genom marknadsundersökningar och hur verksamheten kan tillgodose dessa behov samtidigt som en godtagbar avkastning skapas. Detta inkluderar processer som marknadsläges-analys, åtgärdsprogram, budgetar, försäljningsprognoser, strategier och projicerade bokslut. En marknadsplan kan också beskrivas som ett dokument som hjälper ett företag att bestämma sig för bästa möjliga utnyttjande av sina resurser för att uppnå företagsmål. Det kan också innehålla en fullständig analys av styrkor och svagheter i ett företag, dess organisation och dess produkter.

Marknadsplanen visar det steg eller de åtgärder som kommer att genomföras för att uppnå planens mål. En marknadsplan kan exempelvis innehålla en strategi för att öka företagets marknadsandel med femton procent. Marknadsplanen skulle sedan beskriva de mål som måste uppnås för att nå den femtonprocentiga ökningen av marknadsandelarna. Marknadsplanering segmenterar marknaderna, identifierar marknadspositionen, prognostiserar marknadsstorleken och planerar en lönsam marknadsandel inom varje marknadssegment. Marknadsplanering kan också användas för att förbereda ett detaljerat fall för att införa en ny produkt, ompröva nuvarande marknadsstrategier för en befintlig produkt eller sammanställa ett företags marknadsplan som ska ingå i företagets affärsplan.

Fördjupad information om marknadsplaner

En marknadsplan bör baseras på var ett företag behöver befinna sig i framtiden. Det här är några av de viktigaste sakerna som företag behöver när man utvecklar en marknadsplan: Marknadsundersökning: Samla och klassificera data om den marknad som organisationen befinner sig i. Undersökning av marknadsdynamik, mönster, kunder och den nuvarande försäljningsvolymen för branschen som helhet. Konkurrens: Marknadsplanen ska identifiera organisationens konkurrens. Planen ska beskriva hur organisationen kommer att sticka ut ur konkurrensen och vad det kommer att göra för att bli en marknadsledare.

Marknadsplans-strategier: Utveckla marknadsföringsstrategier som organisationen ska använda. Sådana strategier kan omfatta reklam, direktmarknadsföring, träningsprogram, mässor, hemsida etc. Marknadsplaneringsbudget: Strategier som identifieras i marknadsplanen bör ligga inom budgeten. Toppledare behöver se över vad de hoppas åstadkomma med marknadsplanen, granska den nuvarande ekonomiska situationen och sedan fördela finansiering i marknadsplanen. Marknadsföringsmål: Marknadsplanen bör innehålla nåbara marknadsföringsmål. Ett mål kan till exempel vara att öka den nuvarande kundbasen med 100 över en tremånadersperiod. Övervakning av marknadsplanens resultat: Marknadsplanen bör omfatta processen att analysera organisationens nuvarande ställning. Organisationen behöver identifiera strategier som fungerar och de som inte arbetar.