Om en fysisk eller juridisk person bryter mot bestämmelser i miljöbalken, kan denne bli tvungen att betala in en miljösanktionsavgift till kammarkollegiet. Det kan till exempel handla om miljöfarlig hantering av kemikalier eller agerande på något sätt som skadar miljön. Vanligtvis är det kommunen som har tillsyn över dessa frågor.

  • En fysisk eller juridisk person får inte bryta mot bestämmelserna i miljöbalken
  • Om någon gör något som strider mot miljöbalkens bestämmelser, kan denne tvingas att betala böter
  • Det kan också bli ett fängelsestraff men detta är mycket ovanligt
  • Vanligtvis är det kommunen som är tillsynsmyndighet och handlägger dessa frågor
  • Tillsynsmyndigheten anmäler detta till polis eller åklagare oavsett om det handlar om okunskap eller uppsåt
  • Straffavgiften eller boten ska betalas in till Kammarkollegium
  • Ifall denna avgift inte betalas in, anmäls det till Kronofogden för vidare handläggning

Hur du betalar

MiljösanktionsavgiftDen som bestämmer avgiften är i de flesta förekommande fall kommunen. Avgiften betalas in till Kammarkollegiet. Om en person fått hem ett beslut om detta ska avgiften betalas oavsett om personen tänker överklaga eller inte. Ifall beslutet sedan blir ändrat eller upphävt, betalas beloppet tillbaka, inklusive ränta.

Ifall hela avgiften inte betalas inom den tiden som står i beslutet, blir ärendet överlämnat till Kronofogden som får i uppgift att driva in beloppet. Då tillkommer en kostnad som kronofogden bestämt. När en person blir aktuell hos Kronofogden, blir den personen registrerad i register om upplysning, vilket i sin tur kan leda till betalningsanmärkning.

Anmälan och överklagning

Den som är tillsynsmyndighet ska göra en anmälan till polis alternativt åklagare vid misstanke om miljöbrott. De ska inte bedöma ifall den misstänkte personen gjort detta med avsikt eller inte. Miljöbrott kan handla om bland annat kemikaliehantering, artskyddsbrott, miljöinformation som är bristfällig eller att det skräpats ner på ett miljöfarligt sätt.

Bara de allvarligaste brotten ska beläggas med straff, och de mindre förseelserna ska ges miljösanktionsavgift. Avgiften behöver inte tas ut om det är oskäligt, till exempel på grund av sjukdom eller att den som brutit mot reglerna redan fått ett straff. Överklagning görs till miljödomstolen. Vid frågor om miljösanktionsavgift kontaktas tillsynsmyndigheten.