Ett moderbolag är precis vad det låter som. Det företag i en koncern som har det bestämmande inflytandet kallas moderbolag. De övriga företagen i koncernen kallas för dotterbolag och det finns ingen gräns för hur många dotterbolag som kan ingår i en och samma koncern.

  • Ett svenskt moderbolag skall vara ett aktiebolag
  • Dotterbolagen behöver inte vara aktiebolag, de kan ha andra företagsformer
  • Det är moderbolaget som har bestämmanderätten över dotterbolaget
  • Moderbolaget bestämmer över en större andel av rösterna i dotterbolaget
  • Ett moderbolag och dess dotterbolag kallas gemensamt för koncern
  • Det är endast moderbolaget i en koncern som måste upprätta koncernredovisning
  • Det skall finnas minst en revisor som är revisor i både moderbolaget och dotterbolaget

Vad är moderbolag

ModerbolagEtt svenskt aktiebolag som innehar röstmajoriteten och den största bestämmanderätten över ett eller flera dotterbolag kallas för moderbolag. Tillsammans bildar moderbolaget och dotterbolagen en koncern. För att klassas som svensk koncern måste moderbolaget vara ett aktiebolag, dotterföretagen kan dock ha andra bolagsformer så som till exempel handelsbolag eller kommanditbolag.

I en koncern är det moderbolaget som är skyldigt att upprätta en koncernresultaträkning och en koncernbalansräkning. Dessa upprättas så att en gemensam redovisning för alla bolag i koncernen samordnas. Detta görs för att förhindra möjligheten att blåsa upp företagens värde genom att föra tillgångar mellan de olika bolagen inom koncernen.

Allmänt om moderbolag och koncern

I en koncern måste det även finnas minst en revisor som verkar som revisor i både moderbolaget och dotterbolaget. Detta för att öka synligheten i koncernredovisningen. Ett svenskt moderbolag med utländska dotterbolag lyder under den svenska koncernlagstiftningen. Ett utländskt moderbolag med ett eller flera svenska dotterbolag omfattas inte av svensk koncernlagstiftning.

För att moderbolaget skall vara ett moderbolag måste det alltså inneha mer än 50 % av andelarna i dotterbolaget. Moderbolaget måste dessutom ha antingen röstmajoritet eller på annat sätt inneha det bestämmande inflytandet över dotterbolaget. Med bestämmande inflytande menas till exempel rätten att utse eller avsätta styrelseledamöter i dotterbolaget.