När man är förbjuden från att bedriva näringsverksamhet kallas det att man har näringsförbud. Utöver förbud från att driva eget får den som har näringsförbud inte heller arbeta i någon närståendes verksamhet, vara bolagsman i handelsbolag eller ledamot i ett aktiebolags styrelse. Man får inte heller teckna firma i något bolag. Förbudet får man vid misskötsel av sina skyldigheter som näringsidkare. Det kan handla om att näringsidkaren inte betalat skatter och avgifter eller begått andra typer av brott i verksamheten. Förbudet är inte ett regelrätt straff utan är en extra påföljd utöver straffet för själva brottet. Förbuden gäller i olika långa perioder, mellan tre till tio år. Man kan också få ett tillfälligt förbud tills dess att målet kan prövas i rätten. Bolagsverket för ett register över vem som har förbud från att idka näringsverksamhet.

Vad innebär näringsförbud?

NäringsförbundNäringsförbud utfärdas av Ekobrottsmyndigheten i de fall där en näringsidkare allvarligt misskött eller struntat i de skyldigheter som drivandet av en näringsverksamhet innefattar. Det kan exempelvis handla om grova ekonomiska brott som begåtts i verksamheten eller att man inte betalat de skatter och avgifter som gäller, men även vid konkurs kan ett näringsförbud vara aktuellt. Ett näringsförbud gäller i tre till tio år, beroende på hur grov överträdelsen bedöms vara. När ett näringsförbud utfärdas måste näringsidkaren omedelbart avsluta all näringsverksamhet.

Det är viktigt att förstå att näringsförbud inte är ett straff på samma sätt som exempelvis fängelsestraff eller böter. Man kan dömas till böter eller fängelsestraff och även bli belagd med näringsförbud. Dessutom utfärdas näringsförbud mer eller mindre på obligatorisk basis om fängelsestraffet för brottet är stadgat som minst sex månader. Grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott är två exempel på sådana brott. Ibland tar det lång tid innan ett ekobrott blir prövat i domstol, men i de fall där det är uppenbart att en person bör få näringsförbud kan domstolen då utfärda ett tillfälligt näringsförbud.

Vem har näringsförbud och varför utfärdas förbuden?

Beslutet om näringsförbud beror på olika saker. Ekobrottsmyndigheten tittar särskilt på systematisk misskötsel, huruvida konsekvenserna av misskötseln ökat vinsten för näringsidkaren samt om misskötseln orsakat eller varit menad att orsaka skada. Även domar för tidigare brott kan vara signifikanta. Efter att ett näringsförbud utfärdats övervakar kronofogden näringsidkaren för att säkerställa att denne inte startar nya näringsverksamheter eller på andra sätt bryter mot reglerna som gäller under förbudet. Överträdelse av förbudet anmäls till allmän åklagare vilket kan leda till dom för överträdelse av näringsförbud.

Bolagsverket för ett register över näringsförbud och tillfälliga näringsförbud. Vänder man sig dit kan de hjälpa till med att ta reda på om en person har blivit belagd med förbudet. De kan också lämna ut ett bevis som visar om en person förekommer i registret eller inte. Ett sådant bevis kan exempelvis behövas om man ska vara med i en offentlig upphandling. Vissa yrken kräver också en ansökan om auktorisation som fordrar ett bevis om näringsförbud. Beviset visar information om eventuell dom samt namn och personnummer på personen i fråga.